BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­di­ni Türk his­se­den Türkiye’de yaşasın

Ken­di­ni Türk his­se­den Türkiye’de yaşasın

Bul­ga­ris­tan’da Türk ve Müs­lü­man­la­ra uy­gu­la­nan ve 1989 yı­lın­da yı­kı­lan to­ta­li­ter re­jim­le so­na e­ren a­si­mi­las­yon kam­pan­ya­sıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar ye­ni­den a­lev­len­di.Bul­ga­ris­tan’da Türk ve Müs­lü­man­la­ra uy­gu­la­nan ve 1989 yı­lın­da yı­kı­lan to­ta­li­ter re­jim­le so­na e­ren a­si­mi­las­yon kam­pan­ya­sıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar ye­ni­den a­lev­len­di. Ül­ke­nin en bü­yük si­ya­si par­ti­si GERB’in li­de­ri Sof­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boy­ko Bo­ri­sov, ö­zel bir TV ka­na­lın­da, ü­ye­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nu Türk­le­rin o­luş­tur­du­ğu Hak ve Öz­gür­lük­ler Ha­re­ke­ti­ne cep­he a­la­rak sert söz­ler sarf et­ti. Müs­lü­man­la­rın i­sim­le­ri­ni zor­la de­ğiş­ti­re­rek, on­la­rı Tür­ki­ye’ye gö­çe zor­la­yan to­ta­li­ter re­ji­mi­nin bu uy­gu­la­ma­sı­nı “bü­yük se­ya­hat” o­la­rak ni­te­le­yen Bo­ri­sov, “Bul­ga­ris­tan’da Bul­gar, Tür­ki­ye’de Türk, Sır­bis­tan’da Sırp va­tan­daş­la­rı ya­şa­mak­ta­dır. Bu yüz­den sı­nır­lar, ay­rı dev­let­ler var­dır. Ken­di­ni Türk his­se­den Tür­ki­ye’ye git­sin” de­di. Bo­ri­sov, Bul­ga­ris­tan’da do­ğan her ço­cu­ğun Bul­gar a­dı ta­şı­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ö­ne sür­dü. Bul­ga­ris­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ge­or­gi Pır­va­nov i­se Bo­ri­sov’un söz­le­ri i­çin “Ke­sin­lik­le ka­bul e­di­le­mez” de­di ve Bo­ri­sov’u ö­zür di­le­me­ye ça­ğır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT