BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BOTAŞ’tan do­ğal ­ga­za ­yüz­de 22 ­kur ­far­kı zammı

BOTAŞ’tan do­ğal ­ga­za ­yüz­de 22 ­kur ­far­kı zammı

Dö­viz ku­ru­nun YTL kar­şı­sın­da art­ma­sı üze­ri­ne ma­li­yet­le­ri ar­tan Bo­taş, do­ğal gaz fi­ya­tı­na sa­na­yi­de yüz­de 22, ko­nut­lar­da ise yüz­de 22.5 zam yap­tı.Dö­viz ku­ru­nun YTL kar­şı­sın­da art­ma­sı üze­ri­ne ma­li­yet­le­ri ar­tan Bo­taş, do­ğal gaz fi­ya­tı­na sa­na­yi­de yüz­de 22, ko­nut­lar­da ise yüz­de 22.5 zam yap­tı. Do­ğal gaz zam­mı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan İG­DAŞ, bu­nu fi­yat­la­rı­na yan­sıt­tı­ğı­nı bil­dir­di. İG­DAŞ Ge­nel Mü­dü­rü Bi­lal As­lan, BO­TAŞ’ın yap­tı­ğı fi­yat ayar­la­ma­sı­nın dün­den ge­çer­li ol­mak üze­re İs­tan­bul’da tü­ke­ti­ci­ye ay­nen yan­sı­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Zam­la il­gi­li ola­rak ko­nu­şan Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan ise, bu­nun yurt dı­şı­na bağ­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Do­ğal ga­zın fi­ya­tı art­tı. Ba­zen ar­tı­yor, ba­zen ini­yor. Bun­lar yurt dı­şı­na bağ­lı şey­ler” de­di. Ba­kan Una­kı­tan, do­ğal gaz için BO­TAŞ’a zam­mı sor­du­ğun­da “Zam­mı yap­maz­sam ma­li­yet­le­rin al­tın­da sa­tış ya­pa­ca­ğım” ce­va­bı­nı al­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95471
  % 1.48
 • 4.7602
  % -0.69
 • 5.5683
  % -0.79
 • 6.2386
  % -0.81
 • 188.155
  % -0.93
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT