BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD bir kurban daha verdi

ABD bir kurban daha verdi

ABD’nin F­lo­ri­da e­ya­le­tin­de bir ban­ka ka­pan­dı. B­ra­den­ton ken­tin­de kü­çük bir ban­ka o­lan F­re­e­dom Bank, bu yıl ka­pa­nan 17’in­ci ban­ka ol­du.ABD’nin F­lo­ri­da e­ya­le­tin­de bir ban­ka ka­pan­dı. B­ra­den­ton ken­tin­de kü­çük bir ban­ka o­lan F­re­e­dom Bank, bu yıl ka­pa­nan 17’in­ci ban­ka ol­du. Fe­de­ral Mev­du­at Si­gor­ta Fo­nu’nun (F­DIC), el koy­du­ğu ban­ka­nın 17 E­kim i­ti­ba­riy­le 287 mil­yon do­lar var­lı­ğı ve 254 mil­yon do­lar mev­du­a­tı bu­lu­nu­yor. F­re­e­dom Bank’ın fo­na ma­li­ye­ti­nin 80 i­la 100 mil­yon do­lar o­la­ca­ğı tah­min e­di­li­yor. F­DIC Baş­ka­nı S­he­i­la Ba­ir, ABD’de ilk çey­rek­te 90 o­lan so­run­lu ban­ka sa­yı­sı­nın i­kin­ci çey­rek­te 117’ye çık­tı­ğı­nı, bu­nun son 5 yıl­da­ki en yük­sek se­vi­ye ol­du­ğu­nu a­çık­la­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT