BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kamu yatırımları krizin etkisini asgariye indirir

Kamu yatırımları krizin etkisini asgariye indirir

Devlet Bakanı Ekren, 2009 programının krizden etkilenmemek değil; en aza indirilmek üzere hazırlandığını söylediDevlet Bakanı Ekren, 2009 programının krizden etkilenmemek değil; en aza indirilmek üzere hazırlandığını söyledi Ge­le­cek yıl 37.9 mil­yar YTL’lik ka­mu ya­tı­rı­mı ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, “2009 Prog­ra­mı’nın hedefinin kü­re­sel kriz­den et­ki­len­me­mek de­ğil, da­ha çok ha­sar mi­ni­mi­zas­yo­nu yap­mak­tır” de­di. 2009 prog­ra­mı­nı an­lat­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ekren 2009 Prog­ra­mı’nda bü­yü­me ha­riç tem mak­ro he­def­le­rin Or­ta Va­de­li Prog­ram ve Or­ta Va­de­li Ma­li Plan’dan alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Ek­ren, bü­yü­me ora­nı­nın yüz­de 5 ye­ri­ne yüz­de 4 ola­rak alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. GIDANIN ENFLASYONDAKİ ROLÜ Enf­las­yon­da gı­da­nın yüz­de 30, ener­ji­nin de yüz­de 30’a ya­kın pay sa­hi­bi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ek­ren, bu nok­ta­da GAP’ın çok önem­li ol­du­ğu­nu belirtti. Te­mel ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın 2008 yı­lı­na gö­re 2009 yı­lın­da yüz­de 46 ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten Ek­ren, KİT ya­tı­rım­la­rı­nın yüz­de 32 ar­tış ile 3.2 mil­yar YTL’den 4.3 mil­yar YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, ka­mu sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nın yüz­de 36.1 ar­tış­la 17.1 mil­yar YTL’den 23.3 mil­yar YTL’ye yük­sel­til­di­ği­ni kay­det­ti. Ekren, GAP, KAP, KOP gi­bi böl­ge­sel kal­kın­ma pro­je­le­ri baş­ta ol­mak üze­re ka­mu ya­tı­rım har­ca­ma­la­rın­da es­nek­lik ge­tir­dik­le­ri­ni belirtti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT