BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 4 Ka­sıma gün­ler ka­la borsalar to­par­la­nı­yor

4 Ka­sıma gün­ler ka­la borsalar to­par­la­nı­yor

Ame­ri­ka’da­ki se­çi­me bir haf­ta ka­la, kri­zin mer­ke­zin­de­ki pi­ya­sa­la­rın to­par­lan­ma içi­ne gir­me­si, glo­bal bor­sa­lar­da­ki ka­ra bu­lut­la­rı da­ğıt­tı. Alım­la­rın de­va­mı ha­lin­de ye­ni bir yük­se­liş tren­di baş­la­ya­bi­lirAme­ri­ka’da­ki se­çi­me bir haf­ta ka­la, kri­zin mer­ke­zin­de­ki pi­ya­sa­la­rın to­par­lan­ma içi­ne gir­me­si, glo­bal bor­sa­lar­da­ki ka­ra bu­lut­la­rı da­ğıt­tı. Alım­la­rın de­va­mı ha­lin­de ye­ni bir yük­se­liş tren­di baş­la­ya­bi­lir ABD, Uzak Do­ğu­da­ki sa­tı­cı­lı sey­rin ar­dın­dan ye­ni haf­ta­ya ek­si baş­la­yan İMKB ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı, pa­zar­te­si­nin ar­dın­dan haf­ta­nın dört gü­nü­nü ar­tı ka­pa­ma­yı ba­şar­dı. Haf­ta­lar ön­ce­sin­den dik­ka­ti­ni­ze çek­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ABD bor­sa­la­rın­dan DJI’de­ki dip for­mas­yo­nu­nun ar­dın­dan alım­lar, glo­bal pi­ya­sa­la­ra sıç­ra­dı. ABD’de yüz­de 25, As­ya bor­sa­la­rı, Rus­ya ve Bre­zil­ya gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke bor­sa­la­rın­da­ki ar­tış­lar yüz­de 30’un al­tı­na düş­mez­ken, Av­ru­pa ile ha­re­ket eden İMKB’de yük­se­liş­ler yüz­de 20 ci­va­rın­da ol­du. 4 Ka­sım se­çi­mi­ne bir haf­ta ka­la kri­zin mer­ke­zin­de­ki pi­ya­sa­la­rın to­par­lan­ma için­de ol­ma­sı, glo­bal bor­sa­lar­da­ki ka­ra bu­lut­la­rın da­ğıl­ma­sı­na se­bep ol­du. 2004 SE­Vİ­YE­Sİ­NE GE­Rİ DÖN­DÜ 24.40 se­vi­ye­sin­den haf­ta­ya baş­la­yan spot fa­iz pi­ya­sa­sı, pa­zar­te­si gü­nü yurt dı­şı bor­sa­lar­da­ki sa­tış­lar­dan olum­suz et­ki­le­ne­rek 2004 yı­lı oran­la­rı­na ge­ri dö­ne­rek 25.01 bi­le­şi­ğe yük­sel­di. Glo­bal bor­sa­lar­da­ki sa­tı­cı­lı sey­re rağ­men ABD pi­ya­sa­la­rın­dan DJI en­dek­si­nin 8.200 se­vi­ye­sin­de tutun­ma­ya çalışması, bor­sa­lar­la bir­lik­te spot bo­no pi­ya­sa­sı­na alım­la­rı ge­tir­di. Gün­ler­dir yük­se­len fa­iz ve dö­viz pi­ya­sa­sı­nın ge­tir­di­ği avan­taj­la­ra iş­ta­hı ka­ba­ran ya­ban­cı ya­tı­rım­cı, ge­cik­me­den pi­ya­sa­ya gi­rin­ce pa­zar­te­si gü­nü 25.01’e yük­se­len fa­iz, çar­şam­ba sa­ba­hı hız­la 21.62 bi­le­şi­ğe düş­tük­ten son­ra haf­ta­yı 23.14’den ka­pat­tı. Nor­mal şart­lar al­tın­da 21.5’de sa­tış, 24 se­vi­ye­le­rin­de alım­la­rın ge­le­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü­müz pi­ya­sa­nın dış ge­liş­me­ler­den faz­la­sıy­la et­ki­le­ne­ce­ği­ni de unut­ma­mak ge­re­ki­yor. DÖ­VİZ SA­TIŞ­LA­RI HIZ­LAN­DI Gün­ler­dir do­lar­da 1.7 YTL, eu­ro­da ise 2.1 YTL ve üze­ri­ni sa­tış fır­sa­tı ola­rak kul­la­nan yer­li ya­tı­rım­cı­la­rın sa­tış­la­rıy­la dal­ga­la­nan pi­ya­sa­ya, YTL’ye ya­tı­rım yap­mak için ge­len ya­ban­cı sa­tış­la­rı, Tah­ta­ka­le’de dö­viz fi­yat­la­rı­nın hız­la düş­me­si­ne se­bep ol­du. Cu­ma gü­nü 2.217 YTL’den (ta­ri­hi zir­ve) iş­lem gö­ren eu­ro, sa­lı gü­nü 1.9275 YTL’ye, yi­ne 1.7310 YTL’den iş­lem gö­ren do­lar 1.4790 YTL’ye ka­dar ge­ri­le­di. Kı­sa va­de­de 1.46 ile 1.6 ara­sın­da dal­ga­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz do­la­rın 1.42 - 1.35 des­tek ve 1.7 YTL di­renç, yi­ne 1.95 ile 2.03 ara­sın­da dal­ga­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz eu­ro­nun 1.86 - 1.78 des­tek ve 2.15 - 2.2 YTL di­renç se­vi­ye­le­ri var. BEKLENTİLERİMİZ Ye­ni bir trend baş­la­ya­bi­lir Dı­şa­rı­da Av­ru­pa bor­sa­la­rıy­la bir­lik­te ha­re­ket eden, içeri­de ise pa­ra pi­ya­sa­la­rın­da­ki olum­lu ge­liş­me­ler­den et­ki­le­nen İMKB, cu­ma gü­nü haf­ta­lık gör­dü­ğü en yük­sek se­vi­ye olan 27.859’a çok ya­kın olan 27.832 pu­an­dan haf­ta­yı ta­mam­la­dı. Kı­sa va­de­li 25.650 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) - 24.435 (gep) des­tek ve 28.850 (22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) - 29.180 - 35.600 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Dün­ya bor­sa­la­rıy­la bir­lik­te İMKB’nin tek­nik gö­rün­tü­sün­de de haf­ta­lık or­ta­la­ma­la­rın alt­tan ge­lip, ay­lık or­ta­la­ma­la­rı kes­mek üze­re ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Bor­sa­la­ra bek­len­me­dik bir sa­tı­şın gel­me­me­si ha­lin­de ke­siş­me­nin ger­çek­leş­me­si ge­re­ki­yor. Tek­nik ola­rak ke­siş­me­nin ger­çek­leş­me­si, pi­ya­sa­ya ye­ni pa­ra gi­ri­şiy­le bir­lik­te ye­ni bir trend baş­la­ta­bi­lir. Des­tek­te tu­tun­ma­sı ge­re­ki­yor Ge­çen haf­ta yap­tı­ğım ana­liz­de dün­ya bor­sa­la­rı­na inat, DJI’nin 8200 pu­an­da tu­tun­ma­sı­nın ba­na il­ginç gel­di­ği­ni siz­ler­le pay­laş­mış­tım. Cu­ma gü­nü 8.379 pu­an­dan ka­pa­nan pi­ya­sa haf­ta­ya ar­tı baş­la­dı. Gü­nü 8.176 pu­an­dan 203 pu­an­lık ka­yıp­la ta­mam­la­dık­tan son­ra sa­lı gü­nü açı­lış­la pi­ya­sa­ya alım­lar gel­di. Des­tek se­vi­ye­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­dan ön­ce pi­ya­sa­ya ye­ni alım­la­rın gel­me­si­nin an­la­şıl­ma­sı­nın üze­ri­ne sa­tış­lar ye­ri­ne alı­ma bı­rak­tı. Haf­ta için­de en dü­şük 8.143 pua­nı gö­ren en­deks hız­la yük­se­li­şe ge­çer­ken, (haf­ta­lık ve ay­lık or­ta­la­ma) di­renç se­vi­ye­le­ri­ni bi­rer bi­rer kır­ma­ya baş­la­dı. 9.325 pu­an­dan ka­pa­nan ve kı­sa va­de­li 9.100 (22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) - 9.000 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) des­tek se­vi­ye­si­nin üze­rin­de tu­tun­ma­sı­nı um­du­ğu­muz DJI’nin 9.800 - 11.800 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Se­çim­le­ri he­ye­can­la kar­şı­la­yan pi­ya­sa­nın ye­ni di­renç ve des­tek se­vi­ye­le­ri­ne dik­kat di­yo­ruz.
Reklamı Geç
KAPAT