BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-­Kur’lu­la­rın bil­di­ri­mi na­sıl ya­pı­la­cak?

Bağ-­Kur’lu­la­rın bil­di­ri­mi na­sıl ya­pı­la­cak?

K. Yıl­maz-Ano­nim ve li­mi­ted şir­ket or­tak­la­rı­nı 1 Ekim 2008’den iti­ba­ren 4/b’ye gö­re Bağ-Kur’lu ola­rak işe gi­ri­şi­ni in­ter­net­ten mi ve­re­ce­ğiz?K. Yıl­maz-Ano­nim ve li­mi­ted şir­ket or­tak­la­rı­nı 1 Ekim 2008’den iti­ba­ren 4/b’ye gö­re Bağ-Kur’lu ola­rak işe gi­ri­şi­ni in­ter­net­ten mi ve­re­ce­ğiz? Bor­dro dü­zen­ler­ken ay­rı bir bor­dro dü­zen­le­me­miz mi ge­re­ki­yor? Bağ-Kur bor­dro­su ya­pı­mı ile il­gi­li ne­re­den bil­gi ala­bi­li­riz? Açık­ça­sı Bağ-Kur ye­ni dü­zen­le­mey­le il­gi­li net bir bil­gi­ye ula­şa­ma­dık. Bi­zi bu ko­nu­da ay­dın­la­tır­sa­nız çok se­vi­ni­riz. Bu­gün­kü ya­zı­mız­da, oku­yu­cu­mu­zun sua­li çer­çe­ve­sin­de, son gün­le­rin gün­cel so­ru­la­rın­dan bi­ri­si­ne ce­vap ve­re­rek ben­zer so­run­la­rı ya­şa­yan oku­yu­cu­la­rı­mı­zı da ay­dın­lat­mış ola­lım. 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den ge­çer­li ola­rak Bağ-Kur ba­sa­mak sis­te­mi so­na er­di. Bi­lin­di­ği üze­re, anı­lan ta­rih­ten ön­ce Bağ-Kur’da 24 ba­sa­mak bu­lu­nu­yor­du. Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rın­dan her bi­ri, bu­lun­duk­la­rı ba­sa­ma­ğın ge­li­ri üze­rin­den he­sap­la­nan prim­le­ri­ni ay­nı ay için­de ku­ru­ma ödü­yor­lar­dı. Ba­sa­mak sis­te­mi­nin so­na er­me­siy­le bir­lik­te ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan ki­şi­le­rin prim­le­ri­ni na­sıl öde­ye­cek­le­ri, bil­di­rim­le­ri­ni ne­ye gö­re ve na­sıl ya­pa­cak­la­rı so­ru­su he­nüz ye­te­rin­ce ce­vap bu­la­ma­dı. Ka­nu­nun ge­tir­miş ol­du­ğu ye­ni dü­zen­le­me­yi in­ce­le­di­ği­miz­de ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan ki­şi­ler as­ga­ri üc­ret ile aza­mi üc­ret ara­sın­da is­te­dik­le­ri bir mat­rah se­çe­rek prim­le­ri­ni öde­ye­bi­le­cek­ler. Ör­ne­ğin; ver­gi mü­kel­le­fi­ye­ti ne­de­niy­le Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı olan (A) şah­sı, 1 Ekim­den son­ra as­ga­ri üc­ret (638.70) ile aza­mi üc­ret (4.151.55) YTL ara­sın­da bir mat­rah se­çe­bi­le­cek. Seç­miş ol­du­ğu mat­rah üze­rin­den yüz­de 20 ma­lul­lük, yaş­lı­lık ve ölüm si­gor­ta­sı pri­mi, yüz­de 12.5 ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı pri­mi ve yüz­de 1 ila 6.5 ara­sın­da iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı pri­mi öde­ye­cek. İş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı prim ora­nı bu şah­sın yap­tı­ğı işin teh­li­ke­si­ne gö­re be­lir­le­ne­cek. Teb­liğ ya­yın­la­na­cak Bil­di­ri­min na­sıl ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı bir ge­nel­ge ve­ya teb­liğ ya­yın­la­ya­cak. 5510 sa­yı­lı Ka­nun si­gor­ta prim­le­ri­nin ta­kip eden ay so­nun­da öde­ne­ce­ği­ni açık bir şe­kil­de be­lirt­miş. Do­la­yı­sıy­la, ekim ayı prim­le­ri Ka­sım so­nu­na ka­dar öde­ne­bi­le­cek. Teb­liğ ve­ya ge­nel­ge­nin Ka­sım ayı için­de bu­gün­ler­de ge­cik­ti­ril­me­den he­men ya­yın­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Teb­liğ ve­ya ge­nel­ge bek­le­nir­ken Ka­nun­dan ve yö­net­me­lik­ten an­la­dı­ğı­mı­za gö­re, si­gor­ta­lı­lar prim öde­mek is­te­dik­le­ri mat­ra­hı ku­ru­ma bil­di­re­cek­ler. Bu ara­da her ay için ay­rı ay­rı mat­rah bil­di­rim ya­pıl­ma­sı­na ge­rek kal­ma­dan, is­ter­se ay­nı mat­rah üze­rin­den prim öde­ye­bil­me­si­ne im­kân ve­ril­me­si dü­şü­nül­mek­te­dir. Yi­ne de ge­nel­ge­nin son hâ­li­ni bek­le­mek­te fay­da var. İş­çi­niz­den az prim öde­ye­mez­si­niz Ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan ki­şi­ler her ne ka­dar as­ga­ri üc­ret ile aza­mi üc­ret ara­sın­da bir mat­rah be­lir­le­me­de ser­best bı­ra­kıl­mış ol­sa­lar da, bu du­ru­mu sı­nır­la­yan bir is­tis­na­i du­rum söz ko­nu­su. Bu­na gö­re, ti­ca­ri fa­ali­ye­ti olan ve Ka­nun­da 4-b si­gor­ta­lı­sı ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız ki­şi­ler ay­nı za­man­da 4-a si­gor­ta­lı­sı ça­lış­tı­rı­yor­lar­sa, en faz­la üc­ret öde­dik­le­ri iş­çi­den da­ha az bir mat­rah­tan ken­di­le­ri­ni bil­di­re­me­ye­cek­ler. Bu kıs­mı aça­cak olur­sak; şir­ket or­ta­ğı olan (A) şah­sı ay­nı za­man­da şir­ke­tin­de 10 ki­şi ça­lış­tır­dı­ğı­nı var­sa­ya­lım. Bu iş­çi­ler­den do­ku­zu­nu as­ga­ri üc­ret­ten, bi­ri­si­ni 2000 YTL üze­rin­den ça­lış­tı­rı­yor­sa, ken­di bil­di­ri­mi­ni de 2000 YTL ve üze­rin­den yap­mak du­ru­mun­da. Özet­le; iş­ve­ren­ler, ken­di­le­ri için üc­ret öde­dik­le­ri iş­çi­ler­den da­ha dü­şük bir bil­di­rim ya­pa­ma­ya­cak­lar. 5510 sa­yı­lı Ka­nun 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gir­mek­le bir­lik­te, Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı is­ter­ler­se üç ay da­ha es­ki ba­sa­mak sis­te­mi ile prim öde­ye­bi­le­cek­ler. Ye­ni sis­te­min tek­nik ola­rak alt­ya­pı­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ve ki­şi­le­rin bu­na uyum sağ­la­ya­bil­me­le­ri için üç ay­lık ge­çiş sü­re­ci­nin ön­gö­rül­müş ol­ma­sı ye­rin­de bir dü­zen­le­me ol­muş­tur. Yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ği­miz üze­re, ko­nu­nun uy­gu­la­ma­sı­na yö­ne­lik teb­liğ ve­ya ge­nel­ge çok kı­sa sü­re için­de ya­yın­lan­ma­lı. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­nun bil­gi iş­lem alt­ya­pı­sı­nın im­kân ta­nı­dı­ğı öl­çü­de iş­lem­le­ri ko­lay­laş­tı­rı­cı bir dü­ze­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si tüm 4-b si­gor­ta­lı­la­rı için ge­rek­li ve zo­run­lu­dur. Bu ko­nu­da bu haf­ta yap­tı­ğım açık­la­ma­la­ra ila­ve bir dü­zen­le­me ya­pı­lır­sa siz­le­re ak­ta­ra­ca­ğı­mız­da emin ola­bi­lir­si­niz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT