BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TEB’in do­kuz ay­lık kâ­rı 167 mil­yon YTL ol­du

TEB’in do­kuz ay­lık kâ­rı 167 mil­yon YTL ol­du

Türk Eko­no­mi Ban­ka­sı’nın net kon­so­li­de kâ­rı 2008 yı­lı­nın ilk 9 ayın­da 167 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­tiTürk Eko­no­mi Ban­ka­sı’nın net kon­so­li­de kâ­rı 2008 yı­lı­nın ilk 9 ayın­da 167 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti Türk Eko­no­mi Ban­ka­sı A.Ş. (TEB) yı­lın ilk 9 ayın­da top­lam kon­so­li­de ak­tif­le­ri­ni yüz­de 24 ora­nın­da bü­yü­ye­rek 17.3 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ban­ka­dan, İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı’na gönderilen açık­la­ma­ya gö­re, ban­ka çı­ka­rıl­mış ser­ma­ye­si­ni, ka­yıt­lı ser­ma­ye ta­va­nı içe­ri­sin­de kal­mak üze­re 345 mil­yon YTL art­tı­ra­rak, öden­miş ser­ma­ye­si­ni 1.1 mil­yar YTL’ye yük­selt­ti. Top­lam ak­tif­ler için­de yüz­de 65’lik pa­ya sa­hip olan kre­di­ler 2008 yı­lı içe­ri­sin­de yüz­de 31 ora­nın­da ar­ta­rak 11.2 mil­yar YTL’ye, mev­du­at ise yüz­de 32 ora­nın­da ar­ta­rak 10.8 mil­yar YTL’ye ulaş­tı. TEB’in kon­so­li­de net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 46 ora­nın­da ar­ta­rak 167 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Kİ­RA­CI­YA ÖZEL PA­KET 1 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren el­den ki­ra öde­me dö­ne­mi so­na erdi ve ki­ra­cı­la­ra, 500 YTL’yi aşan ki­ra­la­rı ar­tık ban­ka he­sa­bı­na ya­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. TEB, ki­ra öde­me­le­ri için dü­zen­li öde­me ta­li­ma­tı ve­ren­le­re özel im­kan­lar kapsayan “Ki­ra­cı Pa­ke­ti”ni sundu. TEB Bi­rey­sel ve İş­let­me Ban­ka­cı­lı­ğı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ce­mal Kiş­mir, ki­ra öde­me­le­ri için dü­zen­li öde­me ta­li­ma­tı ve­renlerin he­sap iş­le­tim üc­re­ti öde­me­di­ği­ni, ki­ra be­del­le­ri­ni üc­ret­siz ola­rak ha­va­le ve­ EFT ya­pa­bil­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT