BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > biz­den ha­ber­ler

biz­den ha­ber­ler

BÜ­FE­Cİ: Emin abi sa­na su­cuk­lu mu ya­pa­yım?... SER­DAR: Emin abi su­cuk­lu ye­mez, re­füj var on­da...biz­den ha­ber­ler BÜ­FE­Cİ: Emin abi sa­na su­cuk­lu mu ya­pa­yım?... SER­DAR: Emin abi su­cuk­lu ye­mez, re­füj var on­da... te­be­şir to­zu “-Aş­kın göz­le­ri kal­bi ya­kar­ken ev­li­li­ğin di­li o göz­le­ri ya­kar...” (...Pi­otr En­den) Te­mel’in ye­ri Okul­da ço­cuk­lar hep bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­miş­ler... Öğ­ret­men her bi­ri­ni bir fo­toğ­raf al­ma­ya ik­na et­me­ye ça­lı­şı­yor­muş; “-Dü­şü­nün... Bü­yü­dü­ğü­nüz za­man bu fo­toğ­ra­fa ba­kıp ‘Bu Dur­sun, o avu­kat,’ ve­ya ‘bu Te­mel, o dok­tor’ de­mek ne ka­dar gü­zel olur...” Te­mel, ho­ca­nın la­fı bi­ter bit­mez; “-Ve bu öğ­ret­men... O öl­dü...” ka­dın­lar&er­kek­ler Ai­le­nin kü­çük kı­zı; an­ne­si­nin ya­tak oda­sı­na gi­dip yat­mak­ta olan ka­dın­ca­ğız­dan ona ma­sal an­lat­ma­sı­nı is­te­miş... Ka­dın ka­ran­lık­ta kı­zı­nı ba­şu­cun­da gö­rün­ce şa­şır­mış, “Bir ta­nem ne­den hâ­lâ uyu­ma­dın?... Ner­dey­se sa­bah olu­yor” de­miş, “Sa­at dör­dü ge­çi­yor...” “Bi­li­yo­rum an­ne” de­miş mi­nik kız; “Ama ben ma­sal din­le­mek is­ti­yo­rum...” “O za­man gel ya­nı­ma yat ca­nım” de­miş ka­dın; “-Ba­ba­nın gel­me­si­ni be­ra­ber bek­le­ye­lim... O na­sıl­sa ge­lin­ce bir ta­ne an­la­ta­cak be­ra­ber din­le­riz...” S.Ö.Z. der ki; “-Ha­yat ma­ka­ra­da­ki ipe ben­zer... So­na yak­laş­tık­ça hız­lı dö­ner...” (...Her­ke­si dü­şün­me­yeda­vet eder­ken et­ti­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-Be­nim için ölü­mün ken­di­sin­den da­ha acı ve­ri­ci olan şey, iha­net­ti... Ölü­mü an­la­ya­bi­li­yor­dum ama iha­ne­ti an­la­ya­mı­yor­dum (...Les Da­mes du Bo­is de Bou­log­ne fil­min­den) İğ­ne­lik... Şİ­İRİ­Mİ İS­TE­RİM Âhenk­liy­di an­ne­min, Ağı­dıy­la nin­ni­si... Ren­gâ­renk­ti ni­ne­min, Des­ta­nıy­la mâ­ni­si! Öl­çü­lüy­dü tür­kü­ler, Şar­kı­lar­sa man­zum­du... Et­ti­ler di­li be­ter, Gü­zel Türk­çe ar­zum­du! Es­ti de bir sam ye­li, Yit­ti sa­nat def­te­rim... Ve­zin­li ka­fi­ye­li, Şi­iri­mi is­te­rim! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir -Umu­dun ta­nı­mı­na gi­ren iki şey var­dır: Za­man ve ge­le­cek... Umut ne dün­dür, ne de şim­di... O hep ya­rın­lar­da ya­şa­ma­yı se­ver... -Asıl­mak­ta olan ki­şi­nin bi­le, ip ko­pa­cak­tır di­ye bir umu­du var­dır... -İn­san için, ha­ya­tı akı­şı­na bı­rak­mak; ça­ba­sız, amaç­sız ve atı­lım­sız du­ru­ma gel­mek de­mek­tir... -Hiç­bir za­man ola­ma­ya­cak bir şe­yi ıs­rar­la umut et­mek, in­sa­nı de­vam­lı bir ka­ram­sar­lı­ğa sü­rük­ler... -Umut; umut edi­len şe­yin, ola­bi­lir­li­ği ora­nın­da mut­lu­luk kay­na­ğı olur... -Umut; bü­yük bir can­lı­lık, du­yar­lı­lık ve olum­lu dü­şün­ce üre­ti­miy­le olu­şan bir de­ği­şim is­te­ği­dir... -Umut; var­lık­lı bir ki­şi için bel­ki, ye­me­ğin üs­tü­ne ye­di­ği tat­lı ola­bi­lir... An­cak bir yok­sul için ku­ru bir ek­mek par­ça­sı­dır da... -Ya­şa­nan gün na­sıl olur­sa ol­sun, bek­le­nen gün her za­man da­ha gü­zel­dir... Çün­kü in­sa­nın geç­mi­şi hep ka­yıp­lar­la, ge­le­ce­ği de hep umut­lar­la do­lu­dur... -İyi­ce dü­şü­nüp ka­rar ve­rin... İs­te­di­ği­niz ne­dir?... Si­lik, bek­len­ti­siz, ha­va­nın esi­şi­ne, su­yun akı­şı­na bı­ra­kıl­mış bir ha­yat mı?... -Umut bir yer­de de du­yu­lan de­ği­şim is­te­ği­dir ve in­sa­nın ya­rın­la­rı­na borç­lan­ma­sı­dır... (...Han­ri Be­na­zus) SÖZ SİZ­DE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. İz­mir bas­kı­sı... Sa­yın Söz­tu­tan; Ye­ni açı­lan “SÖZ-siz­de” için te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım... Bel­ki ha­yal gi­bi ge­lir ama, ben Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’ni; İz­mir Dö­ner­taş’ta kü­çük bir bü­ro­da halk­la bu­luş­tu­ğun­dan be­ri (Zan­ne­der­sem 1972 gi­bi) oku­rum ve sü­rek­li abo­ne­si­yim... Bu ga­ze­te bi­ze hu­zur ve­ri­yor, ai­le­mi­ze, ço­cuk­la­rı­mı­za; ra­hat­lık­la oku­ta­bi­li­yo­ruz. Dev­le­ti­mi­ze, Türk ve İs­la­mi de­ğer­le­re sa­hip çı­kan; ya­yın­la­rı do­la­yı­sı ile se­vi­yo­rum. Her sa­bah bal­ko­nu­ma atı­lı­şı­nı bek­li­yo­rum. An­cak bir ser­ze­niş­te bu­lun­mak is­ti­yo­rum. Bel­li bir ke­si­min pro­pa­gan­da­sı­nı ya­par gi­bi, kent ha­ber say­fa­sı­nın ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı kap­lar şe­kil­de yer al­ma­sı pek hoş ol­mu­yor. Ma­hal­li se­çim­le­rin yak­laş­tı­ğı bu dö­nem­de, ta­raf­sız ve eşit bir ya­yın po­li­ti­ka­sı de­vam et­mez­se, çok sev­di­ğim 36 yıl­lık ar­ka­da­şım­dan ay­rıl­mak zo­run­da ka­la­ca­ğım. Be­nim dav­ra­nı­şım; ga­ze­te için bir şey ifa­de et­mez de­nir­se, mah­ke­me­ler­de açı­lan bir li­ra­lık ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­la­rı da bir şey ifa­de et­mez an­la­mı­na ge­lir. Say­gı ve ba­şa­rı di­lek­le­ri­mi su­na­rım. (...Şa­hin G.Du­rum) EDİ­TÖR NO­TU: Ön­ce­lik­le tep­ki­ni­zi ku­lak ar­ka­sı et­me­di­ği­mi­zin bi­lin­me­si­ni is­te­ye­rek şu­nu be­lir­te­lim; Spor­tif ve po­li­tik ha­ber­ler­de her ke­si­mi mem­nun et­mek ko­lay ol­mu­yor... Bu ko­nu­da da­ha ön­ce yap­tı­ğı­mız bir araş­tır­ma; “Her ta­kım ta­raf­ta­rı; di­ğer ta­kım­la­ra da­ha çok ve da­ha ta­raf­lı yer ver­di­ği­mi­zi” bi­ze söy­lü­yor­du. An­cak baş­ta de­di­ği­miz gi­bi, ser­ze­ni­şi­ni­zi hem sü­tun­la­rı­mı­za ta­şı­dık, hem de böl­ge yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ilet­tik... Bir­lik­te ni­ce 36 yıl­la­ra !...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT