BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ku­ma­yan o­kul KALMAYACAK!

O­ku­ma­yan o­kul KALMAYACAK!

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan “Oku­yan Okul” pro­je­siy­le 11 mil­yon öğ­ren­ci­nin ve ve­li­le­ri­nin kü­tüp­ha­ne­le­rin sa­dık zi­ya­ret­çi­le­ri ol­ma­la­rı he­def­le­ni­yor.Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan “Oku­yan Okul” pro­je­siy­le 11 mil­yon öğ­ren­ci­nin ve ve­li­le­ri­nin kü­tüp­ha­ne­le­rin sa­dık zi­ya­ret­çi­le­ri ol­ma­la­rı he­def­le­ni­yor. > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Öğ­ren­ci­le­re oku­ma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak ama­cıy­la “100 te­mel eser” be­lir­len­me­si, her oku­la bir kü­tüp­ha­ne oluş­tu­rul­ma­sı ve oku­ma kam­pan­ya­sı gi­bi uy­gu­la­ma­la­ra im­za atan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, şim­di de bu yön­de baş­ka bir ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yor. Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İl­köğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si dü­şü­nü­len “Oku­yan Okul” pro­je­sin­de so­na ge­lin­di. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın iş bir­li­ğin­de yü­rü­tü­le­cek pro­je ile okul kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin et­kin ve ve­rim­li kı­lın­ma­sı; öğ­ren­ci ve ve­li­le­re ki­tap oku­ma alış­kan­lı­ğı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı he­sap­la­nı­yor. “Oku­yan Okul” pro­je­si, bi­rin­ci sı­nıf­tan 8. sı­nı­fa ka­dar bü­tün il­köğ­re­tim okul­la­rın­da­ki yak­la­şık 11 mil­yon öğ­ren­ci­yi kap­sı­yor. İl­köğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, pro­je çer­çe­ve­sin­de mad­de­ler ha­lin­de bir de­ğer­len­dir­me tas­la­ğı ha­zır­la­dı. Tas­lak­ta her fa­ali­yet için bel­li bir pu­an ve­ri­li­yor. Top­la­nan pu­an­la­ra gö­re ba­şa­rı sı­ra­sı be­lir­le­ne­cek ve de­re­ce­ye gi­ren okullara ödül ve­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT