BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dizelerin üstadı YAHYA KEMAL şi­ir­le­riy­le a­nı­lı­yor

Dizelerin üstadı YAHYA KEMAL şi­ir­le­riy­le a­nı­lı­yor

Türk şi­iri­nin bü­yük üs­dat­la­rın­dan Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı, ve­fa­tı­nın 50. yıl dö­nü­mün­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen özel et­kin­lik­le yâd edi­le­cek.Türk şi­iri­nin bü­yük üs­dat­la­rın­dan Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı, ve­fa­tı­nın 50. yıl dö­nü­mün­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen özel et­kin­lik­le yâd edi­le­cek. Kül­tür A.Ş. ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len “Ve­fa­tı­nın 50. Yıl Dö­nü­mün­de Yah­ya Ke­mal” özel et­kin­li­ği, ya­rın ak­şam sa­at: 19.00’da Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nu’nda açı­la­cak olan ser­giy­le baş­la­ya­cak. Ün­lü şa­ir ve ya­za­rın ki­şi­sel eş­ya ve fo­toğ­raf­la­rı­nın yer ala­ca­ğı ser­gi, ara­lık ayı so­nu­na ka­dar zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek. Et­kin­lik, Be­kir Ün­lü­ata­er’in ve­re­ce­ği kon­ser­le de­vam ede­cek. Sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak kon­ser­de Yah­ya Ke­mal’in “Ha­fı­zın kab­ri olan bah­çe­de bir gül var­mış”, “Kal­bim yi­ne üz­gün se­ni an­dım da de­rin­den”, “Ahes­te çek kü­rek­le­ri meh­tâb uyan­ma­sın”, “Sa­na dün bir te­pe­den bak­tım aziz İs­tan­bul”, “Zil, şal ve gül bu bah­çe­de rak­sın bü­tün hı­zı” gi­bi bes­te­len­miş şi­ir­le­ri ses­len­di­ri­le­cek. Kon­ser üc­ret­siz iz­le­ne­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT