BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zir­ve­yi top­la­ya­lım kriz­de ye­ni iş­çi­ler ala­lım

Zir­ve­yi top­la­ya­lım kriz­de ye­ni iş­çi­ler ala­lım

Kri­ze rağ­men is­tih­da­mın art­acağını dü­şü­nen Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, is­tih­dam zir­ve­si için Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ka­pı­sını çal­dıKri­ze rağ­men is­tih­da­mın art­acağını dü­şü­nen Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, is­tih­dam zir­ve­si için Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ka­pı­sını çal­dı > HA­BER MER­KE­Zİ ANKARA Kü­re­sel kri­ze rağ­men is­tih­da­mın ar­ta­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ka­pı­sı­nı ça­la­rak tüm ta­raf­la­rın bir ara­ya ge­le­ce­ği is­tih­dam zir­ve­si dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da des­tek is­te­di. İs­tih­da­mın art­tı­rıl­ma­sı için özel sek­tö­rün des­tek­len­me­si ta­le­bin­de bu­lu­nan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, bu çer­çe­ve­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek bir ‘is­tih­dam zir­ve­si­nin’ tüm ta­raf­la­rı bir ara­ya ge­tir­me­si açı­sın­dan fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor. İş­çi, iş­ve­ren ve sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ile gö­rüş bir­li­ği­ne var­dık­la­rı­nı be­lir­ten TOBB Baş­ka­nı Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze rağ­men çok sa­yı­da iş­ten çı­kar­ma­la­rın ya­şan­ma­dı­ğı Tür­ki­ye’de ye­ni is­tih­dam­la­rın yo­lu­nu aç­mak için ça­re­ler arı­yor. Kri­ze rağ­men iş­çi çı­kar­ma­dan hat­ta ye­ni iş­çi tak­vi­ye­si­nin ya­pı­la­rak yo­la de­vam edi­le­ce­ği­ni ve kri­zin fır­sa­ta dö­nüş­tü­rü­le­bi­le­ce­ği­ni ön­gö­ren iş dün­ya­sı bu ko­nu­da il­gi­li ta­raf­la­rı gö­re­ve ça­ğı­rı­yor. İş dün­ya­sı ye­ni dü­zen­le­me­ler ile kri­zin çok bü­yü­tül­me­den at­la­tı­la­bi­le­ce­ği gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yor. İS­TEK VE Şİ­KA­YET­LER İş Dün­ya­sı dü­zen­le­ne­cek olan zir­ve­de mu­ha­tap­la­rı­na is­tek ve şi­ka­yet­le­ri­ni ilet­me­yi is­ti­yor. Bu çer­çe­ve­de iş­ve­ren­ler ilk adım ola­rak is­tih­dam ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ğin­den şi­ka­yet edi­yor. Bu ma­li­ye­tin da­ha ma­kul oran­la­ra çe­ki­le­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen işa­dam­la­rı mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan en­gel­ler ve sa­na­yi ara ma­lı it­ha­la­tın­da­ki hız­lı ar­tı­şın da is­tih­da­mı olum­suz et­ki­le­di­ği­nin al­tı­nı çi­zi­yor. İş dün­ya­sı teş­vik sis­te­mi­nin böl­ge­le­re ve sek­tör­le­re gö­re fark­lı­lık gös­te­re­cek şe­kil­de ye­ni­den di­zayn edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor. İş adam­la­rı yük­sek ma­li­yet­ler ne­de­niy­le ye­ni is­tih­dam­la­rın mey­da­na ge­ti­ril­me­si­nin çok zor ol­du­ğu­nu kay­de­di­yor. Zir­ve­ye iş­ve­ren­ler, sen­di­ka­lar ile il­gi­li tüm ta­raf­la­rın ka­tıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT