BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İh­ra­cat­çı Av­ru­pa kay­bı­nı Af­ri­ka i­le ka­pa­ta­cak

İh­ra­cat­çı Av­ru­pa kay­bı­nı Af­ri­ka i­le ka­pa­ta­cak

AB ve ABD’nin alım gü­cü­nün düş­me­si­ne rağ­men ih­ra­cat 132.4 mil­yar do­la­rı aş­tı. İhracatçılar, daralan AB pa­za­rı­nın yerini Af­ri­ka ül­ke­le­riy­le dolduruyorAB ve ABD’nin alım gü­cü­nün düş­me­si­ne rağ­men ih­ra­cat 132.4 mil­yar do­la­rı aş­tı. İhracatçılar, daralan AB pa­za­rı­nın yerini Af­ri­ka ül­ke­le­riy­le dolduruyor > Uğur Kü­çük İh­ra­cat ay­lar son­ra ilk kez ekim­de ge­ri­le­ye­rek 9 mil­yar 530 mil­yon do­lar ol­du. An­cak Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men’in söy­le­di­ği gi­bi yıl­lık baz­da kay­bın 2 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­me­si bek­le­ni­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri ve ABD pa­za­rı­nın da­ra­la­ca­ğı­nı ön­ce­den tah­min eden ih­ra­cat­çı­lar Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ve Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne yö­ne­le­rek ka­yıp­la­rı­nı en aza in­dir­me­yi ba­şar­dı. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi, ekim ayı ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı dü­zen­le­di­ği bir ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­dı. Ocak-Ekim dö­ne­min­de, Tür­ki­ye’nin ih­ra­ca­tı yüz­de 31,01 ar­tış­la 111 mil­yar 857 mil­yon do­la­ra ulaş­tı. Ekim ayı iti­ba­riy­le son bir yıl­lık ih­ra­cat ise yüz­de 28,94 ar­tış­la 132 mil­yar 444 mil­yon do­lara ulaş­tı. SANAYİDEN 7.8 MİLYAR DOLAR Tür­ki­ye’nin ekimdeki ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 82,41’ini ger­çek­leş­ti­ren sa­na­yi gru­bun­da, yüz­de 4,02 dü­şüş ile 7 mil­yar 854 mil­yon 80 bin do­lar­lık ih­ra­cat ya­pı­lır­ken, ih­ra­ca­tın yüz­de 15,06’sı­nı oluş­tu­ran ta­rım­da yüz­de 12,19 ar­tış­la 1 mil­yar 435 mil­yon 646 bin do­lar­lık, yüz­de 2,52’si­ni oluş­tu­ran ma­den­ci­lik­te ise yüz­de 3,27 dü­şüş­le 240 mil­yon 220 bin do­lar­lık ih­ra­cat ra­ka­mı el­de edil­di. Sa­na­yi sek­tö­rü alt baş­lı­ğı al­tın­da yüz­de 63,39 pay­la ilk sı­ra­da yer alan sa­na­yi ma­mul­le­ri için­de en bü­yük pa­yı, yüz­de 15,82 ile ta­şıt araç­la­rı ve yan sa­na­yi alır­ken, de­mir çe­lik ürün­le­ri yüz­de 12,77 ile ikin­ci sı­ra­da yer al­dı. Ay­nı dö­nem­de en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı da, yüz­de 61,70 ile hay­van­sal ürün­ler­de ol­du. Hay­van­sal ürün­le­ri yüz­de 41,63 ora­nıy­la hu­bu­bat, bak­li­yat, yağ­lı to­hum­lar ve ma­mul­le­ri kim­ye­vi mad­de­ler ve ma­mul­le­ri, yüz­de 37,92 ile yaş mey­ve ve seb­ze iz­le­di. Ekim ih­ra­ca­tın­da ge­ri­le­me ya­şa­nan ürün­ler yüz­de 27,33 fın­dık ve ma­mül­le­ri, yüz­de 22,89 ile çi­çek, yüz­de 21,80 ile ta­şıt araç­la­rı ve yan sa­na­yi ol­du. OTOMOTİV İLK SIRADA Mik­tar ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da, ekim ayında 1 mil­yar do­lar ve üze­rin­de ay­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren alt sek­tör­ler, 1 mil­yar 507 mil­yon 417 bin do­lar­la ta­şıt araç­la­rı ve yan sa­na­yi, 1 mil­yar 216 mil­yon 692 bin do­lar­la de­mir çe­lik ürün­le­ri, 1 mil­yar 73 mil­yon 738 bin do­lar­la ha­zır gi­yim ve kon­fek­si­yon, 1 mil­yar 59 mil­yon 7 bin do­lar­la kim­ye­vi mad­de­ler ve ma­mul­le­ri ola­rak sı­ra­lan­dı. Komşuları keşfettik TİM Baş­ka­nı Bü­yü­kek­şi, kri­zin, ken­di­le­ri­ni kom­şu ül­ke­ler­den ve çev­re ül­ke­ler­den olu­şan ye­ni pa­zar­la­ra yö­nelt­ti­ği­ni söy­le­di. Bü­yü­kek­şi, kriz ne­de­niy­le Türk ih­ra­cat­çı­la­rı­nın Av­ru­pa’ya olan ih­ra­catta dü­şüş gö­rü­lür­ken, kom­şu ül­ke­ler, Af­ri­ka ve Bir­le­şik Arap Emir­lik­leri’ne ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ola­ğa­nüs­tü ar­tış­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Bü­yü­kek­şi, “Kom­şu ül­ke­ler, Af­ri­ka ve Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’ne yap­tı­ğı­mız ih­ra­cat­ta ola­ğa­nüs­tü bir ar­tış var. Ge­nelde ihracat yüksek” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT