BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TEMSA, a­raç­la­rı­nı uy­du­dan ta­kip e­di­yor

TEMSA, a­raç­la­rı­nı uy­du­dan ta­kip e­di­yor

Tem­sa G­lo­bal, Mit­su­bis­hi Fu­so Can­ter fi­lo­la­rı­nın ya­kıt, ko­num, hız gi­bi bil­gi­le­rini a­raç sis­te­mi i­le ta­kip e­di­yorTem­sa G­lo­bal, Mit­su­bis­hi Fu­so Can­ter fi­lo­la­rı­nın ya­kıt, ko­num, hız gi­bi bil­gi­le­rini a­raç sis­te­mi i­le ta­kip e­di­yor Sa­ban­cı Hol­ding’e bağ­lı Ada­na’da ku­ru­lu oto­büs, mi­di­büs ve ha­fif kam­yon üre­ti­ci­si Tem­sa Glo­bal AŞ, fi­lo­la­rın et­kin yö­ne­ti­mi ve de­ne­ti­mi için Mit­su­bis­hi Fu­so Can­ter’i araç ta­kip sis­te­mi ile do­nat­tı. Ye­ni­lik­çi ve müş­te­ri odak­lı ça­lış­ma­la­rı yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­ren Tem­sa, fi­lo­la­rın et­kin yö­ne­ti­mi ve de­ne­ti­mi için Fu­so Can­ter’in araç ta­kip sis­te­mi “Can­te­ri­niz­le” do­nat­ma­ya baş­la­dı. Fi­lo yö­ne­ti­ci­le­ri, araç ta­kip sis­tem­li Fu­so Can­ter­ler ile fi­lo­la­rı­nı tek bir mer­kez­den ta­kip ede­bi­li­yor. Sis­tem, ki­lo­met­re, ya­kıt, ko­num, hız, hız aşı­mı gi­bi te­mel bil­gi­le­ri fi­lo yö­ne­ti­ci­le­ri­ne anın­da ulaş­tı­rı­yor. DA­HA GÜ­VEN­Lİ YOL­CU­LUK Fi­lo yö­ne­ti­ci­le­ri ara­cın ha­re­ket­li olup ol­ma­dı­ğı­nı, ka­sa ka­pı­la­rı­nın ne za­man açıl­dı­ğı­nı, alarm ika­zı dev­re­ye gi­rer­se araç ta­kip sis­te­mi sa­ye­sin­de hemen öğ­re­ni­yor. Fi­lo yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sis­tem sa­ye­sin­de gü­zer­gah­la­rı da­ha ve­rim­li plan­la­ya­rak fi­lo­la­rı­nı et­kin şe­kil­de yö­ne­te­bil­dik­le­ri, araç ve yük gü­ven­li­ği­ni de en mo­dern şe­kil­de kon­trol al­tın­da tut­tuk­la­rı be­lir­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT