BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DİYABETE sarı çiçek

DİYABETE sarı çiçek

Ana­do­lu’da şe­ker has­ta­lı­ğı­na iyi gel­di­ği ge­rek­çe­siy­le kay­na­tı­la­rak içi­len sa­rı çi­çek bit­ki­si­nin et­kin­li­ği­ni araş­tı­ran bi­lim adam­la­rı, bit­ki­den el­de edi­len mo­le­kü­lün fa­re­ler­de kan şe­ke­ri­ni dü­şür­dü­ğü­nü be­lir­le­di.Ana­do­lu’da şe­ker has­ta­lı­ğı­na iyi gel­di­ği ge­rek­çe­siy­le kay­na­tı­la­rak içi­len sa­rı çi­çek bit­ki­si­nin et­kin­li­ği­ni araş­tı­ran bi­lim adam­la­rı, bit­ki­den el­de edi­len mo­le­kü­lün fa­re­ler­de kan şe­ke­ri­ni dü­şür­dü­ğü­nü be­lir­le­di. Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Ta­mer Mun­gan, Ana­do­lu’da hal­kın ba­zı has­ta­lık­la­rı iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le sık­lık­la kul­lan­dı­ğı bit­ki­le­rin et­kin­li­ği­ni araş­tır­dık­la­rı­nı söy­le­di. Göl­ler böl­ge­sin­de yay­gın ye­ti­şen ‘sa­rı çi­çek’ (he­lichr­ysum pli­ca­tum) bit­ki­si­nin, halk ta­ra­fın­dan, şe­ker has­ta­lı­ğı­na iyi gel­di­ği ge­rek­çe­siy­le kay­na­tı­la­rak içil­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Prof. Dr. Mun­gan, Ga­zi Üni­ver­si­te­si iş bir­li­ğiy­le bit­ki­nin an­ti­di­ya­be­tik ve an­ti­ok­si­dan et­ki­le­ri­nin me­ka­niz­ma­sı­nı tes­pit et­mek için ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı. İLAÇ YA­PI­LA­CAK Çi­çe­ğin saf­laş­tı­rı­lan ham mad­de­sin­den el­de edi­len eks­tre­nin, di­ya­bet oluş­tu­ru­lan ge­be fa­re­le­re 14 gün bo­yun­ca uy­gu­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Mun­gan, 15’in­ci gün ya­pı­lan test­ler­de fa­re­ler­de kan şe­ke­ri­nin düş­tü­ğü­nü kay­det­ti. Ça­lış­ma­nın ge­be mo­del­ler üze­rin­de sü­re­ce­ği­ni ve fa­re­le­rin do­ğan yav­ru­la­rın­da da test­ler ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Mun­gan, “Tüm ça­lış­ma­lar olum­lu so­nuç­la­nır­sa an­ti­di­ya­be­tik özel­li­ği olan ye­ni bir mo­le­kül, di­ya­bet te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek. Di­ya­bet te­da­vi­sin­de ye­ni bir mo­le­kü­lün or­ta­ya çık­ma­sı­na ön­cü­lük ede­ce­ğiz” de­di. Sa­rı çi­çek bit­ki­si­nin Tür­ki­ye’nin ta­bi­i bit­ki ör­tü­sün­de mev­cut bir kay­nak ol­du­ğu­na işa­ret eden Mun­gan, el­de edi­len bit­ki­sel eks­tre­nin, pan­kre­as do­ku­su ve li­pit me­ta­bol­iz­ma­sı üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri­nin baş­ka ça­lış­ma­lar­la de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT