BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 17 ço­cu­ğu­nu o­kut­tu

17 ço­cu­ğu­nu o­kut­tu

Köy­de o­tu­ran 2 eş­li 17 ço­cuk­lu İs­ma­il Mus­lu’ya, ço­cuk­la­rı­nı o­ku­ta­rak e­ği­ti­me ka­zan­dır­dı­ğı i­çin Kay­ma­kam Şe­fik Ay­göl ta­ra­fın­dan o­nur bel­ge­si ve­ril­di> Meh­met Di­keç ŞAN­LI­UR­FA İHA Ak­ça­ka­le il­çe­si Ba­lat­lar kö­yün­de 2 eş­li ve 17 ço­cu­ğu bu­lu­nan 68 ya­şın­da­ki İs­ma­il Mus­lu, ço­cuk­la­rı­nı oku­tup iyi eği­tim al­ma­la­rı için yap­mış ol­du­ğu ça­ba­dan do­la­yı Ak­ça­ka­le Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan onur bel­ge­si ile ödül­len­di­ril­di. 6 oğ­lu üni­ver­si­te, 3 kı­zı il­ko­kul me­zu­nu, 3 ço­cu­ğu da ha­len eği­tim gö­ren Mus­lu, ço­cuk­la­rı­nı okut­mak ve on­la­rın ge­le­ce­ği için geç­miş yıl­lar­da elin­de ve avu­cun­da ne ka­dar ara­zi var­sa sat­tı­ğı­nı söy­le­di. Eği­ti­me çok önem ver­di­ği­ni be­lir­ten Mus­lu, iki eşiy­le mut­lu bir ha­yat sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT