BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eko­no­mik kriz kö­pek­le­ri de sa­hip­siz bı­rak­tı

Eko­no­mik kriz kö­pek­le­ri de sa­hip­siz bı­rak­tı

Tay­van’da eko­no­mik kri­zin ye­ni mağ­dur­la­rı, ar­tık ba­kı­mı kül­fet­li ol­du­ğu için sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan terk edi­len kö­pek­ler ol­du.Tay­van’da eko­no­mik kri­zin ye­ni mağ­dur­la­rı, ar­tık ba­kı­mı kül­fet­li ol­du­ğu için sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan terk edi­len kö­pek­ler ol­du. Hay­van­la­rı Kur­tar­ma Ör­gü­tü yet­ki­li­le­ri, bor­sa­nın düş­tü­ğü ve iş­siz­lik ora­nı­nın art­tı­ğı Tay­van’da gi­de­rek da­ha çok kö­pe­ğin, gi­der­le­ri azalt­ma­ya ça­lı­şan sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan so­ka­ğa bı­ra­kıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­kı­mı kül­fet­li olan cins kö­pek­le­rin so­kak­la­ra bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen yet­ki­li­ler, sa­hip­le­re pa­ra ce­za­sı ve­ri­le­ce­ği­ni kay­det­ti­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT