BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Es­ki”ler a­lı­yom!

“Es­ki”ler a­lı­yom!

12 yıl son­ra ilk kez kar­şı­laş­tı iki ta­kım. Tri­bün­ler her­han­gi bir Ana­do­lu şeh­ri­nin ak­si­ne tı­ka ba­sa do­lu. Fut­bo­la, Sü­per Lig’e, F.Bah­çe’ye aç Es­ki­şe­hir tam bir fut­bol ken­ti.12 yıl son­ra ilk kez kar­şı­laş­tı iki ta­kım. Tri­bün­ler her­han­gi bir Ana­do­lu şeh­ri­nin ak­si­ne tı­ka ba­sa do­lu. Fut­bo­la, Sü­per Lig’e, F.Bah­çe’ye aç Es­ki­şe­hir tam bir fut­bol ken­ti. Son 3 haf­ta­da 9 pu­an top­la­yan Es­ki­şe­hir, G.Sa­ray’ın ar­dın­dan baş­ka bir de­vi de­vi­re­bil­mek ve ba­şa­rı­sı­nın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek için çık­tı sa­ha­ya. F.Bah­çe’de yö­ne­tim “es­ki”, sol bek “es­ki”, tek­nik di­rek­tö­rü ise öy­le­si­ne “es­ki”ki, ya­şıt­la­rı Zin­cir­li­ku­yu’da! Ra­kip taş gi­bi Es­ki­şe­hir. Rı­za Ho­ca, F.Bah­çe’nin is­min­den kork­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir bir kad­roy­la sa­ha­ya çık­tı. İle­ri­de gö­rev ya­pan You­la‘ya atı­la­cak her top teh­li­ke oluş­tu­ra­cak, za­ten ağır olan F.Bah­çe de­fan­sı de­li­ne­cek­ti. Sa­rı-la­ci­vert­li ta­kım, sa­de­ce You­la‘yı tu­ta­rak Es­ki­şe­hir’i dur­du­ra­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü. An­cak An­der­son ve You­la, sü­rek­li yer de­ğiş­ti­re­rek F.Bah­çe’nin sa­vun­ma­cı­la­rı­nı şa­şırt­tı. Ni­te­kim Es­ki­şe­hir’in ikin­ci go­lü adam pay­la­şı­mı­nı ya­pa­ma­yan Edu‘nun ha­ta­sın­dan gel­di. İlk ya­rı­da iki gol atan ve ra­ki­bin ka­le­ci­si­ne kır­mı­zı kart gös­ter­ten Alex, ta­kı­mı için ne ka­dar önem­li bir oyun­cu ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gös­ter­di. Ma­çın 28. da­ki­ka­sın­da bir po­zis­yon­da ara­ya gi­ren Bre­zil­ya­lı gol­cü­yü ye­re se­ren, “bas­ket­çi­den boz­ma” ka­le­ci Ive­sa, uzun bir sü­re yer­de ya­ta­rak ha­kem Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu‘nu kan­dır­ma­ya ça­lış­tı. Val­la­hi ben ye­me­dim. Yi­ye­ne de afi­yet ol­sun. Es­ki­şe­hir tek­nik he­ye­ti­nin yap­tı­ğı “tak­tik­sel” oyun­cu de­ğiş­tir­me ha­re­ke­ti­ni Müf­tü­oğ­lu da ye­me­di ve kır­mı­zı kart­la ce­za­lan­dır­dı. 10 ki­şi ka­lan Es­ki­şe­hir’in ho­ca­sı Rı­za Ça­lım­bay, F.Bah­çe’den kork­ma­dı­ğı­nı bir kez da­ha gös­te­re­rek or­ta alan­dan oyun­cu çı­kar­dı. He­lal ol­sun Ça­lım­bay‘a. Baş­ka bir ho­ca ya You­la‘yı ya da An­der­son‘u çı­ka­rır­dı. F.Bah­çe’nin or­ta sa­ha­sı yok! Bas­kı, pres ya­pan Güi­za ve Se­mih‘i aş­tın mı; so­lu­ğu Edu‘nun, Lu­ga­no‘nun bur­nu­nun di­bin­de alı­yor­sun. Ça­lım­bay‘ın bu ha­re­ke­ti­ne, Ara­go­nes her­han­gi bir kar­şı­lık ve­re­me­di. Sa­nı­rım uyu­ya­kal­dı! 10 ki­şi­lik ra­ki­bi­ne kar­şı ezi­ci bir üs­tün­lük kur­ma­yı be­ce­re­me­yen Ara­go­nes, Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın, “Tam ka­fa­ma gö­re” de­di­ği ça­lış­tı­rı­cı! Ya­zık­tır, gü­nah­tır. 36. da­ki­ka ise ma­çın kı­rıl­ma nok­ta­sı ol­du. Sol ta­raf­tan ge­len or­ta­yı ken­di ka­le­si­ne gön­de­ren Ro­ber­to Car­los, Vol­kan‘ı ters ayak­ta ya­ka­la­dı. Top çiz­gi­yi geç­ti ama yar­dım­cı ha­kem Cem Sat­man, “bal” gi­bi go­lü ver­me­di. Bu­ra­dan ha­kem ho­ca­la­rı Oğuz Sar­van ve Os­man Av­cı‘ya ses­le­ni­yo­rum. Ha­kem­le­re sü­rek­li kon­dis­yon tes­ti yap­tı­ra­ca­ğı­nı­za, bi­raz da göz­le­ri­ne bak­tı­rın. “Ek­sik” ra­kip­le­ri yen­me­ye alış­mış F.Bah­çe, bu kez sert ka­ya­ya çarp­tı. Pu­an kay­bı­nın mü­seb­bi­bi ke­sin­lik­le Ara­go­nes‘dir. 10 ki­şi kal­mış ra­ki­be kar­şı “bi­ti­ri­ci” ham­le­yi ya­pa­ma­yan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nın ye­ri sı­cak ya­ta­ğı­dır! Ya Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ya­ta­ğın­da ra­hat uyur ve­ya Ara­go­nes! İki­si­nin or­ta­sı yok. Bu böy­le bi­li­ne...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT