BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Be­ko Bas­ket­bol Li­gi ta­kım­la­rın­dan Efes, Be­şik­taş, Da­rüş­şa­fa­ka ve Ali­ağa Pet­kim, kad­ro­la­rı­na tak­vi­ye yap­tı. Ali­ağa Ro­de­rick Wil­mont, Da­rüş­şa­fa­ka Se­an Banks, Efes Dway­ne Jo­nes ve Be­şik­taş Re­gi­nald Ja­mes But­ler’i renk­le­ri­ne bağ­la­dı.Be­ko’ya 4 ABD’li Be­ko Bas­ket­bol Li­gi ta­kım­la­rın­dan Efes, Be­şik­taş, Da­rüş­şa­fa­ka ve Ali­ağa Pet­kim, kad­ro­la­rı­na tak­vi­ye yap­tı. Ali­ağa Ro­de­rick Wil­mont, Da­rüş­şa­fa­ka Se­an Banks, Efes Dway­ne Jo­nes ve Be­şik­taş Re­gi­nald Ja­mes But­ler’i renk­le­ri­ne bağ­la­dı. Hi­da­yet ne yap­sın? Or­lan­do Ma­gic for­ma­sı gi­yen Hi­da­yet Tür­koğ­lu, ta­kı­mı­nın dep­las­man­da Memp­his Grizz­li­es’e 86-84 ye­nil­di­ği maç­ta 18 sa­yıy­la oy­na­dı ve ta­kı­mı­nın en sko­rer 2. oyun­cu­su ol­du. 40 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Tür­koğ­lu, kar­şı­laş­ma­yı 18 sa­yı, 9 ri­ba­unt ve 7 asist­le ta­mam­la­dı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Phi­la­delp­hi­a-New York Knicks: 116-87, To­ron­to Rap­tors-Gol­den Sta­te War­ri­ors: 112-108 (uzt.), Mia­mi He­at-Sac­ra­men­to Kings: 103-77, Port­land Tra­il Bla­zers-San An­to­ni­o Spurs: 100-99, Los An­ge­les Clip­pers-Den­ver Nug­gets: 103-113 (uzt.) FB Ül­ker-Mer­sin Bld. BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 3. haf­ta­sı­na bu­gün ya­pı­la­cak kar­şı­laş­ma­lar­la de­vam edi­le­cek. Prog­ram şöy­le: 14.00 Türk Te­le­kom-Ca­sa TED An­ka­ra Ko­lej­li­ler, 16.00 Ali­ağa Pet­kim-Ke­pez Be­le­di­ye­si, 14.00 Fe­ner­bah­çe Ül­ker-Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si. Ba­yan­lar Li­gi’nde ise 3 maç oy­na­na­cak. 14.00 Bo­taş-Çan­ka­ya Üni­ver­si­te­si, 16.00 G.Sa­ray-Cey­han Be­le­di­ye­si, 16.30 Mer­sin Be­le­di­ye-Fe­ner­bah­çe. Fi­le­de 5 maç var Aro­ma Ba­yan­lar Bi­rin­ci Lig’de bu­gün 5 kar­şı­laş­ma oy­na­na­cak. Prog­ram Şöy­le: 17:00 Türk Te­le­kom-Fe­ner­bah­çe Acı­ba­dem, 13:00 Dic­le Üni­ver­si­te­si-İl­ler Ban­ka­sı, 15:30 Be­şik­taş-Kar­şı­ya­ka DYO, 13:00 Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi Üni­ver­si­te­si, 13:30 Ereğ­li Be­le­di­ye-Ni­lü­fer Be­le­di­ye. Cim­bom’a Pi­yan­go yok Aro­ma Er­kek­ler Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Ma­li­ye Mil­li Pi­yan­go, dep­las­man­da G.Sa­ray’ı 3-1 yen­di. Ma­çın ilk se­ti­ni 25-23 ka­za­nan G.Sa­ray, ikin­ci se­ti 25-19, üçün­cü se­ti 25-17 ve son se­ti de 25-20 kay­be­de­rek, sa­lon­dan 3-1 ye­nik ay­rıl­dı. Vo­ley­bol­da top­lu so­nuç­lar: Ar­kas-Po­lis Aka­de­mi­si: 3-0, SGK-Mef Okul­la­rı: 3-0, F.Bah­çe-Z.Ban­ka­sı: 1-3. Di­ğer so­nuç­lar: Halk­bank-İs­tan­bul BB: 1-3, SGK-MEF Okul­la­rı: 3-0, F.Bah­çe-Zi­ra­at Ban­ka­sı: 1-3, Ar­kas-Po­lis Aka­de­mi­si: 3-0, To­kat Bld-Kas­ta­mo­nu Bld: 3-2 Bir gol 100 bin eu­ro Ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık so­nu uzun sü­re sa­ha­lar­dan uzak ka­lan Bre­zil­ya­lı yıl­dız Ro­nal­do’nun ta­lip­le­ri ar­tı­yor. Bre­zil­ya Li­gi ta­kım­la­rın­dan Fla­men­go ile an­tren­man­la­ra çı­kan Ro­nal­do’ya şim­di de Sie­na ta­lip ol­du. Sie­na Baş­ka­nı Stro­na­ti, Gaz­zet­ta del­lo Sport’a ver­di­ği de­meç­te, “Ro­nal­do’nun fut­bo­lu bı­rak­mak is­te­di­ği­ni duy­dum. Ben ona Sie­na’da bir şans da­ha sun­mak is­ti­yo­rum. Ro­nal­do’nun me­na­je­riy­le ko­nuş­tum ve gol ba­şı­na 100 bin eu­ro tek­lif et­tim” de­di. Ar­se­nal’i vur­du­lar F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki ra­ki­bi Ar­se­nal, dep­las­man­da Sto­ke City’ye 2-1 mağ­lup ol­du. Ar­se­nal’de van Per­si­e kır­mı­zı kart gö­re­rek ta­kı­mı­nı 10 ki­şi bı­rak­tı. Anel­ka’nın 3 gol at­tı­ğı kar­şı­laş­ma­da ise Chel­se­a, Sun­der­land’ı 5-0 yen­di. Pre­mi­er Lig’de top­lu so­nuç­lar: Ever­ton-Ful­ham: 1-0, Manc­hes­ter-Hull: 4-3, M’bro­ugh-West Ham: 1-1, Port­smo­uth-Wi­gan Ath­le­tic: 1-2, W.Brom­wich-Black­burn: 2-2, Tottenham-Liverpool: 2-1. İlk sı­ra Mas­sa’nın For­mu­la 1’de se­zo­nun son ya­rı­şı olan Bre­zil­ya Grand Prix’si sı­ra­la­ma tu­ru­nu Fer­ra­ri’nin Bre­zil­ya­lı pi­lo­tu Fe­li­pe Mas­sa ka­zan­dı. Mas­sa’yı To­yo­ta’dan Trul­li iz­ler­ken, üçün­cü sı­ra­da Ra­iko­nen yer al­dı. Şam­pi­yon­luk için Mas­sa ile çe­ki­şen McLa­ren’ın İn­gi­liz pi­lo­tu Ha­mil­ton ise 4. sı­ra­da start ala­cak. McLa­ren Mer­ce­des pi­lo­tu Le­wis Ha­mil­ton, Bre­zil­ya’da be­şin­ci­lik­ten aşa­ğı düş­me­me­si du­ru­mun­da şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­cak. Hert­ha Ber­lin da­ğıl­dı UE­FA Ku­pa­sı’nda G.Sa­ray’la ay­nı grup­ta yer alan Hert­ha Ber­lin, Bun­des­li­ga’nın 11. ha­fa mü­ca­de­le­sin­de Wer­der Bre­men’e 5-1 mağ­lup ol­du. Bre­men’e ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri Goj­ko Ka­car (k.k), Die­go, Ro­sen­berg, Pi­zar­ro (2) kay­det­ti. Her­ha Ber­lin’in tek sa­yı­sı ise Ci­ce­ro’dan gel­di. Bun­des­li­ga’da top­lu so­nuç­lar: Ba­yern Mü­nih-Ar­mi­ni­a Bi­ele­feld: 3-1, Ener­gi­e Cott­bus-Schal­ke: 0-2, Han­no­ver-Ham­burg: 3-0, Hof­fen­he­im-Karl­sru­he: 4-1, Stutt­gart-Köln: 1-3, 2. ve 3. Lig’de dün Ma­lat­ya Be­le­di­ye-Di­yar­ba­kır B.Ş.Bld.: 0-1, Ana­do­lu Üs­kü­dar-Ya­lo­va: 1-0, An­ka­ra De­mir-Sür­me­ne: 2-1.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91748
  % 0.13
 • 4.7811
  % -0.18
 • 5.5563
  % -0.46
 • 6.2341
  % -1.05
 • 188.154
  % -0.77
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT