BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ESKİŞEHİR ESKİ FENER 2-2

ESKİŞEHİR ESKİ FENER 2-2

Tek dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ni Kör­fez’de alan F.Bah­çe, G.An­tep, Ha­cet­te­pe ve Si­vas mağ­lu­bi­yet­le­ri­ne Es­ki­şe­hir be­ra­ber­li­ği­ni de ek­le­yip 4. de­fa dış sa­ha­da pu­an kay­bet­ti. Sarı-lacivertliler 10 ki­şi­lik ra­ki­bi­ne diş ge­çi­re­me­di> M. Emin ULUÇ AT­TI­ĞI Gİ­Bİ YE­Dİ Ak­si­yon film­le­ri­ni arat­ma­yan, he­ye­ca­nı ve tan­si­yo­nu ol­duk­ça yük­sek maç­ta F.Bah­çe ile Es­ki­şe­hir ye­ni­şe­me­di. Kö­tü gir­di­ği se­zon­da bir tür­lü is­tik­ra­rı ya­ka­la­ya­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 62 da­ki­ka­da 10 ki­şi oy­na­yan ra­ki­bi kar­şı­sın­da, hem de iki kez öne geç­me­si­ne rağ­men ga­li­bi­ye­ti ko­ru­ya­ma­dı. Hız­lı baş­la­yan ma­çın 2. da­ki­ka­sın­da Ser­dar’ın 30 met­re­den at­tı­ğı sert şut az fark­la au­ta çık­tı. 14’te Ro­ber­to Car­los’la baş­la­yan, Se­mih’le sü­ren atak­ta to­pu bir an­da önün­de bu­lan Alex, şık bir vu­ruş­la maç­ta­ki ilk go­lü kay­de­den isim ol­du: 1-0. 17’de sağ­dan ce­za sa­ha­sı­na ge­len or­ta­da Lu­ga­no’nun ayak­la­rı­nın al­tın­dan se­ken to­pu An­der­son al­tı pas için­de gü­zel bir vu­ruş­la ağ­la­ra gön­der­di: 1-1. IVE­SA KIZARDI 25’te Alex’in fri­ki­ğin­de Ive­sa kö­şe­ye gi­den to­pa uza­na­rak sa­hip ol­du. 28’de Se­mih’in ara pa­sın­da bir an­da Ive­sa’yla kar­şı kar­şı­ya ka­lan Alex, Hır­vat ka­le­ci­nin mü­da­ha­le­siy­le yer­de ka­lın­ca ha­kem Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Bu po­zis­yon­da sa­kat­la­nan Ive­sa ba­riz gol po­zis­yo­nu ge­rek­çe­siy­le kır­mı­zı kart gö­rür­ken, ka­fa­sı­na al­dı­ğı dar­bey­le has­ta­ne­lik ol­du. 5 da­ki­ka son­ra atı­lan pe­nal­tı­yı Alex fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 2-1. 35’te Mu­rat’ın ka­vis­li or­ta­sın­da Ro­ber­to Car­los to­pu göğ­süy­le Vol­kan’a ka­zan­dır­mak is­ter­ken bir an­da me­şin yu­var­lak ka­le­ye yö­nel­di; son bir ham­ley­le uza­nan Vol­kan to­pu çe­vir­di­ğin­de tar­tış­ma­lar baş­la­mış­tı bi­le; top çiz­gi­yi geç­ti mi, geç­me­di mi? EDU Yİ­NE TER­SE VUR­DU 45+2’te yi­ne Mu­rat’ın or­ta­sın­da pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de Vol­kan ve Edu be­ra­ber yük­sel­di; Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun ka­fa­sı­na çar­pan top yük­sek­lik ka­za­na­rak ağ­lar­la bu­luş­tu: 2-2. 10 ki­şi kal­ma­sı­na rağ­men oyun­dan hiç kop­ma­yan Es­ki­şe­hirs­por, ikin­ci ya­rı­da da F.Bah­çe ka­le­sin­de çok et­ki­li po­zis­yon­lar bul­du. 50’de­ki ka­ram­bol­da You­la ve Ser­dar gol çı­ka­ra­maz­ken, 52’de Güi­za yüz­de yüz­lük gol po­zis­yo­nu­nu he­ba et­ti. 64’te bu kez You­la kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da to­pu Vol­kan’a ni­şan­lar­ken, 69’da Ro­ber­to Car­los’un pa­sın­da Güi­za çok net bir fır­sa­tı da­ha cö­mert­çe har­ca­dı. 76’da Vuc­ko’nun ha­ta­lı pa­sın­da, İl­han to­pu ka­le­ye doğ­ru it­ti; ye­ti­şen Vuc­ko çiz­gi üze­rin­den uzak­laş­tır­ma­yı ba­şar­dı. Dİ­KİŞ TUT­MU­YOR F.Bah­çe, kö­tü baş­la­dı­ğı se­zon­da ara­da bir dü­zel­me sin­yal­le­ri ver­se de ya­ka­la­dı­ğı tek is­tik­rar, dep­las­man­lar­da uğ­ra­dı­ğı pu­an ka­yıp­la­rı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler 10 ki­şi ka­lan ra­ki­bi kar­şı­sın­da iki de­fa öne geç­ti ama pu­an kay­bet­mek­ten kur­tu­la­ma­dı. Güi­za’nın maç so­nu yüz ifa­de­si ge­ce­nin öze­ti gi­biy­di. A­LEX DAL­YA YAP­TI F.Bah­çe Kap­ta­nı A­lex de So­u­za, dün Es­ki­şe­hirs­por’a at­tı­ğı gol­ler­le sa­rı-­la­ci­vert­li for­ma al­tın­da 100 gol ba­ra­jı­nı geç­ti. F.Bah­çe’de 5. se­zo­nu­nu ge­çi­ren B­re­zil­ya­lı yıl­dız, dün ak­şa­ma ka­dar lig, Av­ru­pa, ku­pa ve ha­zır­lık maç­la­rın­da ta­kı­mı­na top­lam 99 gol ka­zan­dır­mış­tı. 14. da­ki­ka­da 100. go­lü­ne u­la­şan ve dal­ya di­yen A­lex, 33’te pe­nal­tı­dan bu sa­yı­yı 101 yap­tı. Ma­çın son bö­lüm­le­rin­de sa­kat­la­nan yıl­dız fut­bol­cu­nun du­ru­mu­nun cid­di ol­ma­dı­ğı ve Ar­se­nal ma­çın­da for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. O­yu­nun ha­ki­miy­dik! Luis Aragones, ‘Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da ga­li­bi­ye­ti ka­çı­ran ta­raf biz­dik’ id­di­a­sın­da bu­lun­du ‘TAK­TİK P­ROB­LE­Mİ­MİZ YOK’ F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is A­ra­go­nes, Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da i­yi bir fut­bol or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı söy­le­di. “Fut­bol a­dı­na her şe­yi yap­tık” di­yen De­de, “Tak­tik ve­ya sis­tem p­rob­le­mi­miz yok. Ya­ka­la­dık­la­rı­mı­zı at­say­dık ga­lip­tik. Fut­bol kap­ris­li bir o­yun­dur. Bu maç­ta da böy­le ol­du. An­cak ö­zel­lik­le ilk 45 da­ki­ka o­yu­nun ke­sin ha­ki­miy­dik di­ye­bi­li­rim” şek­lin­de ko­nuş­tu. A­ra­go­nes, “Es­ki­şe­hir’in bir go­lü ve­ril­me­di ve 10 ki­şiy­le hay­li po­zis­yo­nu var­dı” ha­tır­lat­ma­sı­na i­se, “O­tur­du­ğum yer­den yo­rum yap­mam zor a­ma bel­ki bi­zim po­zis­yo­nu­muz­da da top çiz­gi­yi geç­miş­tir” şek­lin­de şa­şır­tan bir kar­şı­lık ver­di. NE DE­Dİ­Ğİ­Mİ HA­TIR­LA­MI­YO­RUM! ­A­ra­go­nes “Sa­ha i­çin­de A­lex’i ne­den a­zar­la­dı­nız” şek­lin­de­ki so­ru­yu da “Ben o an­da ma­çın he­ye­ca­nı i­le bir şey­ler söy­le­dim. A­ma ne de­di­ği­mi ha­tır­la­mı­yo­rum!­ Ta­kı­mın ya­ra­rı­na söy­le­mi­şim­dir! O­yun­cu­lar­la a­ram­da i­le­ti­şim p­rob­le­mi yok” tar­zın­da ce­vap­la­dı. Bu a­ra­da da­ha ön­ce Si­vass­por dep­las­ma­nın­da ken­di­si­ne e­li­ni u­za­tan Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uy­gun’u ta­nı­ma­yan ve zo­ra­ki to­ka­la­şan Lu­is A­ra­go­nes dün de ben­zer tav­rı Rı­za Ça­lım­bay’a yap­tı. E­li­ni u­za­tan Ça­lım­bay’a tu­haf tu­haf ba­kan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, İ­da­ri Me­na­jer Vol­kan Bal­lı’nın a­ra­ya gir­me­siy­le to­ka­laş­tı. MAÇTAN NOTLAR Ive­sa kor­kut­tu Es­ki­şe­hirs­por ka­le­ci­si Ive­sa, Alex’i ce­za sa­ha­sın­da dü­şür­dü­ğü po­zis­yon­da ba­şı­na dar­be alın­ca uzun sü­re yer­de kal­dı. Be­yin trav­ma­sı ge­çi­ren ve has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan ka­le­ci­nin du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ive­sa kır­mı­zı kart gör­dü­ğü için dün sa­rı kart gö­ren Bü­lent Bay­rak­tar ve Ser­dar’la bir­lik­te ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Yıl­dı­rım maç­ta! F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, uzun sü­re son­ra ta­kı­mı­nı dep­las­man­da yal­nız bı­rak­ma­dı. Baş­kan dün gün­düz sa­at­le­rin­de şe­hir tu­ru ve Por­suk ça­yın­da gon­dol key­fi yap­tı ak­şam da pro­to­kol tri­bü­nün­de ye­ri­ni al­dı. Yıl­dı­rım ma­çı iz­le­me­ye ge­len Es­ki­şe­hir sem­pa­ti­za­nı Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan’la bir sü­re soh­bet et­ti. Edu-Vol­kan A.Ş. F.Bah­çe ge­çen se­zon şam­pi­yon­lu­ğu be­lir­le­yen der­bi­de G.Sa­ray’a, Edu-Vol­kan an­laş­maz­lı­ğın­da Non­da’nın go­lüy­le tes­lim ol­muş­tu. Dün de Es­ki­şe­hirs­por’un ikin­ci go­lün­de ay­nı iki­li sah­ne­dey­di. Edu’yla Vol­kan to­pa yük­sel­se de sam­ba­cı yan­lış­lık­la ken­di ka­le­si­ni vur­du. Ha­ke­me öf­ke Car­los’un yan­lış ge­ri pa­sın­da F.Bah­çe ka­le­ci­si Vol­kan’ın to­pu içer­den çı­kar­ma­sı­na Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu ‘de­vam’ de­yin­ce oyun­cu­lar ve Es Es ta­raf­tar­la­rı ade­ta çıl­dır­dı. Yan ha­kem Cem Sat­man’ı sır­tın­dan iten Rı­za Ça­lım­bay’ın yar­dım­cı­sı Bü­lent Al­bay­rak, 4. ha­kem Ta­ner Giz­len­ci’nin ika­zıy­la Müf­tü­oğ­lu ta­ra­fın­dan tri­bün­le­re gön­de­ril­di. Ge­re­ke­ni yap­tık “On ki­şi na­sıl oy­nan­ma­sı ge­re­ki­yor­sa öy­le oy­na­dık. İyi mü­ca­de­le et­tik” di­yen Es­ki­şe­hir’in ça­lış­tı­rı­cı­sı Rı­za Ça­lım­bay, “G.Sa­ray’ı yen­mek­le, F.Bah­çe’den pu­an al­mak­la iş bit­mi­yor. Se­zon so­nun­da ne yap­tı­ğı­mız önem­li” şek­lin­de ko­nuş­tu. PAF ma­çı­nı 2-0 F.Bah­çe ka­zan­dı. Koç: Gol­se ya­zık oldu F.Bah­çe As­baş­ka­nı Ali Koç, “Car­los’un ge­ri pa­sı­nın gol ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Biz gör­me­dik. Öy­ley­se Es­ki­şe­hir’in ga­li­bi­ye­ti­ne ya­zık ol­du” der­ken, “Özel­lik­le de­fans­ta kö­tü oy­na­dık. Bu ka­dar ha­ta ya­par­sa­nız ga­lip ge­le­mez­si­niz. Ar­se­nal ve G.Sa­ray maç­la­rı­na kon­san­tre ol­ma­lı­yız” vur­gu­su yap­tı. Ger­gin­lik bit­me­di Ma­çın bi­ti­min­de ta­raf­tar­la­rın kü­für­leş­me­si, kı­rı­lan kol­tuk­la­rı bir­bi­ri­ne at­ma­sıy­la baş­la­yan ger­gin­lik stat dı­şı­na taş­tı. Grup­lar ara­sın­da taş­lar atı­lır­ken, F.Bah­çe ta­raf­tar­la­rı­nı ta­şı­yan oto­bü­sün cam­la­rı şe­hir mer­ke­zin­den ge­çer­ken tuz buz edil­di. Ba­zı ta­raf­tar­lar ya­ra­lan­dı. > Es­ki­şe­hir A­ta­türk S­ta­dı, 1 Ka­sım 2008 > ESKİŞEHİR - 2 I­ve­sa 3 ­Sez­gin 6 ­Tay­fun 5.5 ­Vuc­ko 5.5 ­Mu­rat 6 ­Ser­dar 7 ­Bü­lent Er­tuğ­rul 6 ­Pol­jak 6 (Em­re dk.79) 5 ­Bü­lent Ko­ca­bey 4 (Si­nan dk.33) 5 ­Yo­u­la 6.5 An­der­son 6.5 (Cum­hur dk.90) ? Ab­dul­lah ­Ko­ray ­Na­da­re­vic ­Lov­rek T.D: Rı­za Ça­lım­bay >> F.BAHÇE - 2 ­Vol­kan 5 ­Gök­han 6 (İl­han dk.72) 5 Lu­ga­no 5 E­du 4 ­Ro­ber­to Car­los 5.5 ­Sel­çuk 5 (A­li Bil­gin dk.54) 5 Mal­do­na­do 5 ­Se­mih 6 A­lex 7 (De­i­vid dk.87) ? U­ğur 5.5 ­Gü­i­za 5 Vol­kan Ba­ba­can ­Ve­der­son ­Jo­si­co ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> ­GOL­LER: A­lex (dk.14 ve 33 pen.), An­der­son (dk.17), E­du (dk.45+2 k.k.) HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Cem Sat­man, Vol­kan Na­rinç > PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1- T­rab­zon 9 6 2 1 16 9 20 2- ­Be­şik­taş 8 5 3 0 15 6 18 3- An­ka­ra 8 5 1 2 15 7 16 4- ­Si­vas 8 4 3 1 13 7 15 5- ­Bur­sa 8 5 0 3 14 14 15 6- G.Sa­ray 8 4 2 2 19 10 14 7- ­Kay­se­ri 8 4 2 2 10 5 14 8- G.An­tep 8 4 2 2 13 9 14 9- F.Bah­çe 9 4 1 4 18 15 13 10- Es­ki­şe­hir 9 3 4 2 13 12 13 11- ­Kon­ya 9 4 1 4 12 15 13 12- G.Bir­li­ği 8 2 3 3 10 13 9 13- B.Be­le­di­ye 9 2 3 4 7 13 9 14- ­De­niz­li 8 2 2 4 10 14 8 15- ­Ha­cet­te­pe 9 2 2 5 7 13 8 16- M­KE A.Gü­cü 8 1 2 5 7 15 5 17- An­tal­ya 8 0 2 6 10 18 2 ­18- Ko­ca­e­li 8 0 1 7 7 20 1
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT