BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivok: Ev­len­meyi er­te­li­yo­rum

Sivok: Ev­len­meyi er­te­li­yo­rum

Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su To­mas Si­vok, si­yah-be­yaz­lı ku­lü­bün li­sans­lı ta­raf­tar ürün­le­ri­nin sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Kar­tal Yu­va­sı için man­ken­lik yap­tı.Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su To­mas Si­vok, si­yah-be­yaz­lı ku­lü­bün li­sans­lı ta­raf­tar ürün­le­ri­nin sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Kar­tal Yu­va­sı için man­ken­lik yap­tı. Der­gi­de­ki kı­sa söy­le­şi­de ‘’en’’le­ri­ni sı­ra­la­yan Si­vok, en kö­tü hu­yu­nu, ‘’He­ye­can­lıy­ken tır­nak­la­rı­nı ye­mek’’ ola­rak ni­te­len­di­rir­ken, hep yap­mak is­te­di­ği ama sü­rek­li er­te­le­di­ği şe­yi ise ‘’Kız ar­ka­da­şı­na ev­len­me tek­lif et­mek’’ ola­rak ifa­de et­ti. Çek oyun­cu, en çok ‘’Ken­di­si­nin, ai­le­si­nin ve kız ar­ka­da­şı­nın sağ­lı­ğı ile Be­şik­taş’ın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için’’ du­a et­ti­ği­ni vur­gu­lar­ken, ‘’Elin­de ol­sa dün­ya­da ne­yi de­ğiş­ti­rir­din’’ so­ru­su­na ise ‘’Ço­cuk ta­ci­zi­ni, sa­vaş­la­rı ve te­rö­rü’’ di­ye ce­vap ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT