BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DENİZLİ: Cesaretimi babamdan aldım

DENİZLİ: Cesaretimi babamdan aldım

Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, ku­lü­bün der­gi­si­ne il­ginç açık­la­ma­lar yap­tı.Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, ku­lü­bün der­gi­si­ne il­ginç açık­la­ma­lar yap­tı. Hü­cum fut­bo­lu üze­ri­ne gö­rüş­le­ri­ni açık­la­yan De­niz­li, ‘’Es­ki­den ayak­la­rı­mız tit­rer­di, ulus­la­ra­ra­sı maç­la­rı oy­na­ma­dan kay­be­den tek ül­ke her­hal­de biz­dik. Bir şey­le­rin de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­düm, bu­nu ifa­de et­tim. Ce­sa­re­ti­mi ba­bam­dan al­dım. Dı­şar­dan gö­ren­ler sa­kin bir ki­şi­li­ğim ol­du­ğu­nu dü­şü­nür ama bü­tün se­ve­cen ki­şi­li­ği­min ya­nın­da Tür­ki­ye’de kır­mı­zı kart re­kort­me­niy­dim. Bir ke­re­sin­de İz­mir’de Be­şik­taş’ın ma­çı­nı iz­le­mek için ba­lı­ğa gi­di­yo­rum di­ye­rek ev­den kaç­mış­tım’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT