BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fiş is­te­yen müş­te­ri­yi hastanelİk ettİler

Fiş is­te­yen müş­te­ri­yi hastanelİk ettİler

Kon­ya’da bir mar­ket­ten yap­tı­ğı a­lış­ve­ri­şin ar­dın­dan “fiş” is­te­yen bir ki­şi çı­kan tar­tış­ma­da a­ğır ya­ra­lan­dıKon­ya’da bir mar­ket­ten yap­tı­ğı a­lış­ve­ri­şin ar­dın­dan “fiş” is­te­yen bir ki­şi çı­kan tar­tış­ma­da a­ğır ya­ra­lan­dı > Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Ka­ra­tay il­çe­si­ne bağ­lı Ka­ra­as­lan Ay­bah­çe Ma­hal­le­si Ka­ra­man Cad­de­si üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren bir mar­ket­te mey­da­na ge­len olay­da, Ha­cı Y. (38) isim­li bir müş­te­ri yap­tı­ğı alış­ve­ri­şin ar­dın­dan 2.5 YTL ek­sik ver­di. Mar­ket sa­hi­bi Mus­ta­fa L. (42) ile oğ­lu Ha­kan L.’nun ek­sik pa­ra­yı far­k e­de­rek is­te­me­si­nin ar­dın­dan müş­te­ri Ha­cı Y. de fiş is­te­di. Müş­te­ri ile iş ye­ri sa­hip­le­ri ara­sın­da çı­kan tar­tış­ma bü­yü­dü. Çı­kan kav­ga­da ba­ba Mus­ta­fa L. ke­ser­le, oğ­lu Ha­kan L. ise bı­çak­la Ha­cı Y.’yi ağır ya­ra­la­dı. Ha­cı Y., du­ru­mu­nun ağır ol­ma­sı se­be­biy­le Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di. Ba­ba ile oğ­lu ise po­lis ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT