BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İplik fabrikası alev alev

İplik fabrikası alev alev

Ga­zi­an­tep’te Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de 14 bin met­re­ka­re ka­pa­lı ala­na sa­hip olan ve ip­lik üre­ti­mi ya­pan Sel­çuk İp­lik Fab­ri­ka­sı’nda yan­gın çık­tı.> Bün­ya­min Acar GA­Zİ­AN­TEP İHA Ga­zi­an­tep’te Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de 14 bin met­re­ka­re ka­pa­lı ala­na sa­hip olan ve ip­lik üre­ti­mi ya­pan Sel­çuk İp­lik Fab­ri­ka­sı’nda yan­gın çık­tı. Sa­bah sa­at­le­rin­de çı­kan yan­gın­da alev­le­rin 4 bin met­re­ka­re­lik de­po bö­lü­mü­nü ta­ma­men sar­ma­sı üze­ri­ne bü­yük fab­ri­ka­lar­dan ge­len it­fa­iye ekip­le­ri de sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı. Güç­lük­le kon­trol al­tı­na alı­nan yan­gın­da de­po­da bu­lu­nan pa­muk bal­ya­la­rı ve ip­lik­ler ta­ma­men kül olur­ken, iş­çi­ler­den Er­tuğ­rul Ak­su (48) du­man­dan ze­hir­le­ne­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Yan­gın­la il­gi­li ola­rak açık­la­ma ya­pan Fab­ri­ka­nın İş­let­me Mü­dü­rü Er­can Tir­ya­ki ise “Yan­gın ku­maş bö­lü­mün­de baş­la­dı. Da­ha son­ra di­ğer bö­lüm­le­re ya­yıl­dı. Yan­gın tam fab­ri­ka­da ça­lış­tı­ğı­mız sı­ra­da çık­tı. Tah­mi­ni­miz­ce yan­gın elek­trik kon­ta­ğın­dan çık­tı di­ye dü­şü­nü­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT