BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TÜRKİYE'Yİ HEYECANA BOĞDUK

TÜRKİYE'Yİ HEYECANA BOĞDUK

Be­şik­taş Baş­ka­nı, bu se­zon sa­de­ce fut­bol­da de­ğil bü­tün ka­te­go­ri­ler­de ba­şa­rı­lı o­la­cak­la­rı­nı id­di­a et­ti> Bilgehan Can HE­DEF MUT­LU SON Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, fut­bol ta­kı­mın­da­ki tek­nik he­yet de­ği­şik­li­ğiy­le bir­lik­te bütün Tür­ki­ye’yi ye­ni bir Be­şik­taş he­ye­ca­nı sar­dı­ğı­nı söy­le­di. De­mi­rö­ren, ‘’Fut­bol ta­kı­mın­da zo­run­lu­luk­tan ya­şa­dı­ğı­mız tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­li­ği, seç­ti­ği­miz Mus­ta­fa De­niz­li ho­ca­nın Be­şik­taş­lı­lı­ğı ve ki­şi­sel de­ğer­le­ri ile bir­le­şin­ce, bü­tün Tür­ki­ye’yi ye­ni bir Be­şik­taş he­ye­ca­nı sar­dı. Bu he­ye­ca­nın hep sür­me­si ve mut­lu so­na er­me­si be­nim de en bü­yük di­le­ğim ve inan­cım’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. EN ZENGİN KULÜP Baş­kan De­mi­rö­ren, bu se­zon sa­de­ce fut­bol­da de­ğil, bü­tün branş­lar­da ba­şa­rı­yı he­def­le­dik­le­ri­ni an­la­ta­rak, ‘’Bu yıl bu he­def­le yo­la çık­tık. Spor­cu­la­rı­mız el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­lar­la ne ka­dar doğ­ru adım­lar at­tı­ğı­mı­zı da­ha şim­di­den is­pat­la­dı­lar’’ de­di. BJK Ful­ya Sü­ley­man Se­ba Pro­je­si’nin açı­lı­şı­nı Ocak 2009’da ger­çek­leş­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni tek­rar­la­yan De­mi­rö­ren, ‘’O kur­de­le ke­sil­di­ği gün Tür­ki­ye’nin gay­ri­men­kul ve ya­tı­rım zen­gin­li­ği adı­na en bü­yük ku­lü­bü ola­ca­ğız’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. TÜRKİYE’NİN LİDERİ Ya­tı­rım ve te­sis­leş­me­yi spor­tif ba­şa­rı­lar­la taç­lan­dı­ra­rak Be­şik­taş’ı her ba­kım­dan Tür­ki­ye’nin li­de­ri yap­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan De­mi­rö­ren, “Ya­pı­lan­la­rı ve ka­za­nı­lan­la­rı hep bir­lik­te ya­şa­ma­dık­ça, ca­mi­a ola­rak el ele bütün haz ve mut­lu­luk­la­rı pay­laş­ma­dık­ça hiç­bir şe­yin öne­mi ola­maz. Bü­tün gü­zel­lik­le­ri, an­cak el ele ve­re­rek ge­le­cek ne­sil­le­re ak­ta­ra­bi­li­riz ’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. FİLİP HOLOSKO: Gollerim sürecek Be­şik­taş’ın Slo­vak fut­bol­cu­su Fi­lip Ho­los­ko, BJK TV’ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ‘’Kay­se­ri ma­çı bi­zim için ko­lay ol­ma­ya­cak. Çok iyi bir ta­kım ol­duk­la­rı­nı İs­tan­bul’da F.Bah­çe’yi 4-1 ye­ne­rek gös­ter­di­ler. Ma­çı çok yük­sek bir kon­san­tras­yon­la oy­na­ma­mız la­zım” de­di. Ger­çek per­for­man­sı­nı yan­sı­ta­ma­dı­ğı­nı da söy­le­yen Ho­los­ko, ‘’Bun­da ufak te­fek sa­kat­lık­la­rın ya­nı sı­ra baş­ka se­bep­le­rin de pa­yı ola­bi­lir. Ama şu an­da tek­rar gol at­ma­ya baş­la­dı­ğım için çok mut­lu­yum. Per­for­man­sı­mı art­tır­dı­ğım sü­re­ce gol­le­rin de­va­mı ge­le­cek’’ de­di. EKREM DAĞ: Takımda rekabet arttı Be­şik­taş’ın ye­ni trans­fer­le­rin­den Ek­rem Dağ, ta­kım ola­rak her ge­çen gün ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. İki ku­pa­yı da al­mak is­te­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ek­rem, ‘’Ta­kım­da­ki ar­ka­daş­lık duy­gu­su çok iyi. Ya­ban­cı-yer­li bü­tün ta­kım ar­ka­daş­la­rım­la çok iyi an­la­şı­yo­rum. İn­gi­liz­ce ve Al­man­ca ko­nu­şu­yor ol­mam ile­ti­şim kur­mam­da be­nim için bü­yük avan­taj. Tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­li­ğiy­le her­kes ken­di­ni da­ha faz­la gös­ter­mek için ça­lış­ma­ya baş­la­dı. Bu da ta­kım ola­rak ba­şa­rı­mı­zı ar­tır­dı’’ di­ye ko­nuş­tu. > ­Turk­cell Sü­per Lig, 9.Haf­ta ma­çı > KAYSERİ So­u­ley­ma­no­u A­li Tu­ran E­ren Ay­dın ­To­le­do ­Meh­met To­puz ­Ra­gıp Ab­dul­lah ­Meh­met E­ren ­Tur­gay ­Can­ge­le (Ag­ha­ho­wa) Sa­kat: Ko­ray Ce­za­lı: Yok > BEŞİKTAŞ Rüş­tü İb­ra­him To­ra­man ­Za­po­tocny ­Si­vok ­Ser­dar Kur­tu­luş ­Cis­se ­Del­ga­do İb­ra­him Ü­zül­mez ­Ho­los­ko ­Nob­re ­Tel­lo ­Sa­kat: Gök­han Zan Ce­za­lı: Yok S­TAT: B.Bld.A­ta­türk SA­AT: 15.00 HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Al­per U­lu­soy, Mu­har­rem Yıl­maz, 4.ha­kem: M.İl­ker Coş­kun > Lig TV nak­len >> Be­şik­taş üs­tün Be­şik­taş ile Kay­se­ris­por, lig­de bu­gün 27. de­fa kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da ge­ri­de ka­lan 26 maç­ta Be­şik­taş 15, Kay­se­ris­por 5 ga­li­bi­yet alır­ken, 6 maç da be­ra­be­re so­nuç­lan­dı. Si­yah-be­yaz­lı­la­rın top­lam 41 go­lü­ne, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar 25 gol­le kar­şı­lık ve­re­bil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT