BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘A­te­şin Kı­zı’ ‘En Büyük Kupa’yı aldı

‘A­te­şin Kı­zı’ ‘En Büyük Kupa’yı aldı

70. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ku­pa­sı Ko­şu­su’nu Ne­zih Ton­guç’un sa­hip ol­du­ğu ‘Ate­şin Kı­zı’ isim­li at ka­zan­dı.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ko­şu­su’nu ka­za­nan ‘A­te­şin Kı­zı’ i­sim­li a­tın jo­ke­yi Meh­met Ka­ya’yı teb­rik et­ti. > Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA 70. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ku­pa­sı Ko­şu­su’nu Ne­zih Ton­guç’un sa­hip ol­du­ğu ‘Ate­şin Kı­zı’ isim­li at ka­zan­dı. Ton­guç, bi­rin­ci­lik ku­pa­sı­nı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün elin­den al­dı. 75. Yıl Hi­pod­ro­mu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ko­şu­su Ku­pa­sı’nı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­di Eker de iz­le­di. 2 bin 400 met­re me­sa­fe­li çim pist­te ger­çek­leş­ti­ri­len ko­şu­ya 17 ta­ne üç ve yu­ka­rı yaş­ta saf­kan İn­gi­liz atı ka­tıl­dı. Ko­şu­yu Ne­zih Ton­guç’un sa­hip ol­du­ğu ve Meh­met Ka­ya’nın bi­ni­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı Ate­şin Kı­zı ad­lı at ka­zan­dı. At sa­hi­bi Ne­zih Ton­guç, bi­rin­ci­lik ku­pa­sı­nı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün elin­den al­dı. Ku­pa­yı ka­za­nan bi­rin­ci­ye 568 bin YTL ik­ra­mi­ye ve­ri­le­cek. Ge­çen se­ne ger­çek­leş­ti­ri­len ko­şu­yu ise Sel­man Taş­bek’in sa­hip ol­du­ğu Ti­ra­mi­su isim­li at ka­zan­mış­tı. 28. Cum­hu­ri­yet Ku­pa­sı Ko­şu­su’nu ise jo­key Ha­lis Ka­ra­taş’ın bin­di­ği, Şi­his Şim­şek’in sa­hi­bi ol­du­ğu ‘Aya­ba­kan’ isim­li at ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT