BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­nik Şu­le’yi mi­ni­büs ez­di

Mi­nik Şu­le’yi mi­ni­büs ez­di

Eyüp’te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir minibüs 10 yaşındaki bir çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu.Olay, sa­at 10.45 sı­ra­la­rın­da Ra­mi Kış­la Cad­de­si De­mir­ka­pı Tram­vay du­ra­ğı gi­ri­şin­de mey­da­na gel­di. İd­di­aya gö­re, ev­le­re te­miz­li­ğe gi­den Ha­ti­ce T, ya­nı­na kı­zı Şu­le (10) ve oğul­la­rı Tay­fun ( 8) ile Fer­hat’ı (4) ala­rak iş gö­rüş­me­si­ne git­ti. İş gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan ev­le­ri­ne dön­mek üze­re yo­la çı­kan an­ne ve ço­cuk­la­rı, De­mir­ka­pı Tram­vay du­ra­ğı­nın bu­lun­du­ğu yer­de yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek için ışı­ğın yan­ma­sı­nı bek­le­di. Tay­fun ve Fer­hat’ın elin­den tu­tan an­ne 10 ya­şın­da­ki Şu­le’yi de ya­nın­da bek­let­ti. Ye­şil ışı­ğın yan­dı­ğı­nı gö­ren Şu­le bir an­da yo­la fır­la­dı. Kır­mı­zı ışık­ta geç­ti­ği id­di­a edi­len A.M. yö­ne­ti­min­de­ki mi­ni­büs, Şe­hit Er Eyüp Be­ya­zıt İl­köğ­re­tim Oku­lu 3. sı­nıf öğ­ren­ci­si olan Şu­le’ye çarp­tı. Kan­lar için­de ye­re yı­ğı­lan 10 ya­şın­da­ki Şu­le olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Gö­zü­nün önün­de mey­da­na ge­len ka­za­nın ar­dın­dan an­ne Ha­ti­ce T, si­nir kriz­le­ri ge­çir­di. Ka­za­nın ar­dın­dan şo­ka gi­ren mi­ni­büs sü­rü­cü­sü A.M Eyüp Po­lis Mer­ke­zi’ne gi­de­rek tes­lim ol­du. Gün­gö­ren’de, bir oto­mo­bi­le çar­pan ara­cı­nın ka­pı­sı­na ka­fa­sı sı­kı­şan sü­rü­cü Ay­han Soy­lu (39) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT