BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dı­şiş­le­ri’nden te­rö­re karşı afişli kampanya

Dı­şiş­le­ri’nden te­rö­re karşı afişli kampanya

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye’nin te­rör­le mü­ca­de­le tez­le­ri­ni ve PKK te­rör ör­gü­tü­nün ger­çek yü­zü­nü bü­tün dün­ya­ya an­lat­mak için ki­tap, afiş, se­mi­ner ve TV ya­yın­la­rın­dan olu­şan dev bir kam­pan­ya baş­la­tı­yor.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye’nin te­rör­le mü­ca­de­le tez­le­ri­ni ve PKK te­rör ör­gü­tü­nün ger­çek yü­zü­nü bü­tün dün­ya­ya an­lat­mak için ki­tap, afiş, se­mi­ner ve TV ya­yın­la­rın­dan olu­şan dev bir kam­pan­ya baş­la­tı­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca ha­zır­la­na­cak ki­tap­la bir­lik­te si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin de için­de ol­du­ğu bü­yük büt­çe­li bir bil­gi­len­dir­me ata­ğı dev­re­ye gi­re­cek. Te­rör­le mü­ca­de­le et­kin bir şe­kil­de sür­dü­rü­lür­ken ki­tap, Tür­ki­ye’nin hak­lı da­va­sı­nı dış dün­ya­ya da an­la­ta­cak. Ki­tap, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de da­ğı­tı­la­ca­ğı için bir­kaç di­le çev­ri­le­cek. Kam­pan­ya­sı ile ABD ve Av­ru­pa ka­mu­oy­la­rı­nın has­sas ol­duk­la­rı “uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­sı bir te­rör ör­gü­tü” ve “eli kan­lı, be­bek­le­ri bi­le kat­let­mek­ten çe­kin­me­yen” bir ör­güt imaj­la­rı­na vur­gu ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT