BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hris­tof­yas’ı KKTC’ye ilk defa ge­ti­ren ce­na­ze

Hris­tof­yas’ı KKTC’ye ilk defa ge­ti­ren ce­na­ze

KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met A­li Ta­lat ve Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris H­ris­tof­yas, Kıb­rıs Türk si­ya­si ta­ri­hin­de ö­nem­li ye­ri bu­lu­nan, es­ki Cum­hu­ri­yet­çi Türk Par­ti­si (CTP) es­ki ge­nel baş­kan­la­rın­dan, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı da ya­pan mer­hum Öz­ker Öz­gür’ün e­şi e­mek­li öğ­ret­men Zeh­ra Öz­gür’ün ce­na­ze­sin­de bu­luş­tu.KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met A­li Ta­lat ve Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris H­ris­tof­yas, Kıb­rıs Türk si­ya­si ta­ri­hin­de ö­nem­li ye­ri bu­lu­nan, es­ki Cum­hu­ri­yet­çi Türk Par­ti­si (CTP) es­ki ge­nel baş­kan­la­rın­dan, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı da ya­pan mer­hum Öz­ker Öz­gür’ün e­şi e­mek­li öğ­ret­men Zeh­ra Öz­gür’ün ce­na­ze­sin­de bu­luş­tu. Tö­re­ne si­vil p­la­ka­lı ma­kam a­ra­cıy­la ge­len H­ris­tof­yas, Rum li­der­li­ği­ne se­çil­dik­ten son­ra ilk kez KKTC’ye geç­miş ol­du. H­ris­tof­yas’a, e­şi El­si H­ris­tof­yas eş­lik et­ti. Lef­ko­şa Me­zar­lı­ğın­da üç yıl ön­ce ö­len e­şi­nin ya­nın­da top­ra­ğa ve­ri­len Zeh­ra Öz­gür’ün ce­na­ze tö­re­ni­ne, KKTC Cum­hu­ri­yet Mec­li­si Baş­ka­nı Fat­ma E­ke­noğ­lu, Baş­ba­kan Fer­di Sa­bit So­yer, ba­zı ba­kan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, par­ti baş­kan­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. ­BİR­LİK­TE TOP­RAK AT­TI­LAR ­Zeh­ra Öz­gür top­ra­ğa ve­ril­dik­ten son­ra Ta­lat i­le H­ris­tof­yas me­za­ra bir­lik­te top­rak at­tı. H­ris­tof­yas, “Bu­nun bü­tün Kıb­rıs­lı­lar ve ö­zel­lik­le Kıb­rıs­lı Türk­ler a­çı­sın­dan bü­yük bir ka­yıp ol­du­ğu­nu” söy­ler­ken, Ta­lat da, “Öz­gür çif­ti­nin Kıb­rıs’ın bir­leş­me­si ko­nu­sun­da ha­yal­le­ri ol­du­ğu­nu, an­cak he­nüz bu­nu ba­şa­ra­ma­dık­la­rı­nı ve bu­nun i­çin ça­lış­tık­la­rı­nı” söy­le­di. Bu ko­nu­da ü­mit­li ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Ta­lat, “Ü­mit e­de­rim p­rob­le­me kap­sam­lı bir çö­züm bu­lu­ruz ve on­la­rın da bu ha­ya­li ger­çek o­lur” di­ye ko­nuş­tu. Ö­te yan­dan, KKTC zi­ya­re­ti sü­re­sin­ce H­ris­tof­yas’ı ko­ru­ma gö­re­vi­ni KKTC po­li­si ye­ri­ne ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT