BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üst ge­çit­te in­ti­har te­şeb­bü­sü

Üst ge­çit­te in­ti­har te­şeb­bü­sü

Dün sa­at 11.00 sı­ra­la­rın­da Ata­köy Köp­rü­sü’ne çı­kan 22 ya­şın­da­ki M.Ö in­ti­har et­mek is­te­di. Köp­rü­ye çı­kan gen­ci gö­ren va­tan­daş­lar du­ru­mu po­li­se bil­dir­di.Dün sa­at 11.00 sı­ra­la­rın­da Ata­köy Köp­rü­sü’ne çı­kan 22 ya­şın­da­ki M.Ö in­ti­har et­mek is­te­di. Köp­rü­ye çı­kan gen­ci gö­ren va­tan­daş­lar du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len po­lis ve it­fa­iye ekip­le­ri M.֒yü ik­na et­me­ye ça­lış­tı. Bu sı­ra­da E - 5 ka­ra­yo­lu­nun Ye­ni­bos­na is­ti­ka­me­ti araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­dı. Uzun uğ­raş­la­rın so­nun­da ik­na edi­len M.Ö, it­fa­iye mer­di­ve­ni uza­tı­la­rak aşa­ğı in­di­ril­di. Yo­lun tra­fi­ğe ka­pa­tıl­ma­sı se­be­biy­le E5 ka­ra­yo­lun­da uzun kuy­ruk­lar oluş­tu.
Reklamı Geç
KAPAT