BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­sa­port şu­be­le­ri­ne ve­si­ka­lık ma­ki­ne­si

Pa­sa­port şu­be­le­ri­ne ve­si­ka­lık ma­ki­ne­si

Ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik için ge­liş­ti­ri­len ye­ni pa­sa­port­lar için anın­da fo­toğ­raf çe­ki­mi şar­tı ge­ti­ri­lir­ken, prob­lem çık­ma­sı ha­lin­de ar­tık pa­sa­port şu­be­le­rin­de de anın­da fo­toğ­raf çe­ki­le­bi­le­cek.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik için ge­liş­ti­ri­len ye­ni pa­sa­port­lar için anın­da fo­toğ­raf çe­ki­mi şar­tı ge­ti­ri­lir­ken, prob­lem çık­ma­sı ha­lin­de ar­tık pa­sa­port şu­be­le­rin­de de anın­da fo­toğ­raf çe­ki­le­bi­le­cek. Ba­zı şe­hir­ler­de özel fir­ma­lar­la an­la­şan Em­ni­yet, bo­zuk pa­ray­la ça­lı­şan fo­to­mo­tik­le­ri hiz­me­te sok­tu. “Bu fo­toğ­raf sa­na ben­ze­mi­yor” de­ni­le­rek ge­ri çev­ri­len va­tan­daş, he­men ora­da bu­lu­nan fo­to­ma­ti­ğe gi­de­rek bo­zuk pa­ra ata­cak ve ve­si­ka­lık fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti­re­cek. Kü­çük bir sey­yar tu­va­le­ti an­dı­ran ya­pı­sıy­la dik­kat çe­ken ve 1-1.5 met­re­ka­re­lik alan kap­la­yan fo­to­ma­tik ma­ki­ne­le­rin­de, 5 YTL’ye 7 adet ve­si­ka­lık fo­toğ­raf çek­ti­ri­li­yor. Fo­toğ­ra­fı çe­ki­len va­tan­daş, 2-3 da­ki­ka için­de ken­di fo­toğ­ra­fı­nı ma­ki­ne­nin “çık­tı” bö­lü­mün­den ala­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT