BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Es­ko­op P­res­tij ­gö­rü­cü­ye çık­tı

Es­ko­op P­res­tij ­gö­rü­cü­ye çık­tı

İ­ki­tel­li es­na­fı­nı bir ça­tı al­tın­da ye­ni ve mo­dern iş yer­le­ri i­le top­la­ma­yı he­def­le­yen Es­ko­op P­res­tij p­ro­je­si, Es­ko­op yö­ne­tim bi­na­sın­da ya­pı­lan ta­nı­tım top­lan­tı­sı i­le gö­rü­cü­ye çık­tı.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL İ­ki­tel­li es­na­fı­nı bir ça­tı al­tın­da ye­ni ve mo­dern iş yer­le­ri i­le top­la­ma­yı he­def­le­yen Es­ko­op P­res­tij p­ro­je­si, Es­ko­op yö­ne­tim bi­na­sın­da ya­pı­lan ta­nı­tım top­lan­tı­sı i­le gö­rü­cü­ye çık­tı. Te­mel­le­ri 1984 yı­lın­da a­tı­lan ve Tür­ki­ye’nin en bü­yük sa­na­yi böl­ge­le­rin­den bi­ri sa­yı­lan İ­ki­tel­li sa­na­yi bün­ye­sin­de yer a­lan Es­ko­op Sa­na­yi Si­te­si i­çe­ri­sin­de­ki Es­ko­op P­res­tij, a­lı­şı­la­gel­miş sa­na­yi si­te­le­rin­de­ki iş yer­le­rin­den ge­rek mo­dern mi­ma­ri ya­pı­sıy­la, ge­rek­se de çev­re­ye say­gı­lı mo­dern altya­pı­sı i­le çok fark­lı. P­ro­je­nin mi­ma­rı E­lu­ma­tec G­rup Baş­ka­nı Hu­lu­si Bul­duk, p­ro­je­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan or­ta­ya çı­ka­cak o­lan ye­ni sa­na­yi a­lan­la­rı­nın ilk ön­ce İ­ki­tel­li Es­ko­op es­na­fı­na su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Es­ko­op Baş­ka­nı Yu­suf Ak­gün de ko­bi­ci­li­ğin, Es­ko­op P­res­tij P­ro­je­si i­le Tür­ki­ye’de çağ at­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’de hiç­bir za­man ya­pıl­ma­mış bir p­ro­je­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­bi­le­rin çok da­ha mo­dern ve çağ­daş bir a­lan­da iş­le­ri­ni ya­pa­cak­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Ak­gün “Bu p­ro­je­miz sa­de­ce İs­tan­bul İ­ki­tel­li de­ğil, Türk ko­bi­ci­li­ği­nin yüz a­kı­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT