BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kap­tan­la ko­nu­şul­du mürettebat güvende

Kap­tan­la ko­nu­şul­du mürettebat güvende

So­ma­li açık­la­rın­da ka­çı­rı­lan Yal­çın Sa­ban­cı’ya ait Ya-Sa Nes­li­han ad­lı ku­ru yük ge­mi­siy­le ir­ti­bat ku­rul­du.> Me­tin Ya­şar İS­TAN­BUL İHA So­ma­li açık­la­rın­da ka­çı­rı­lan Yal­çın Sa­ban­cı’ya ait Ya-Sa Nes­li­han ad­lı ku­ru yük ge­mi­siy­le ir­ti­bat ku­rul­du. Şir­ket avu­ka­tı Feh­mi Ül­ge­ner, ge­mi­nin kap­ta­nı­nın sa­at 09.00 sı­ra­la­rın­da ken­di­le­ri­ne te­le­fon et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ül­ge­ner, “Kap­tan İb­ra­him Ör­ne­koğ­lu, şir­ke­te te­le­fon ede­rek te­ma­sa geç­ti. Kı­sa bir te­le­fon ko­nuş­ma­sı ol­du. Bu ko­nuş­ma­da ge­mi­de­ki bü­tün mü­ret­te­ba­tın sağ­lık­lı ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir. Ge­mi şu an So­ma­li’nin do­ğu sa­hi­lin­de de­mir­le­miş du­rum­da. Kor­san­lar ken­di­le­ri­ne kö­tü dav­ran­ma­mak­ta­dır­lar. Fa­kat gö­rüş­me­de fid­ye­den bah­se­dil­me­di” di­ye ko­nuş­tu. Ül­ge­ner, ay­rı­ca ge­mi­yi uzak ya da ya­kın­dan ta­kip eden bir NA­TO ge­mi­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı sa­de­ce bil­gi alış ve­ri­şi ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT