BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Per­va­ne­li­ler der­nek kur­du

Per­va­ne­li­ler der­nek kur­du

Ye­tiş­tir­di­ği mil­let­ve­ki­li ve bü­rok­rat­lar­la ta­nı­nan Per­va­ne köy­lü­le­ri bir der­nek ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­ti.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Ye­tiş­tir­di­ği mil­let­ve­ki­li ve bü­rok­rat­lar­la ta­nı­nan Per­va­ne köy­lü­le­ri bir der­nek ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­ti. Trab­zon’un Arak­lı İl­çe­si­nin en eği­tim­li kö­yü olan Per­va­ne Kö­yü Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı­na Ali Yıl­maz Çe­lik se­çil­di. Bir sü­re­dir der­nek kur­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İs­tan­bul’da­ki Per­va­ne­li­ler, 25 Ekim’de Kü­çük­çek­me­ce’de ge­niş ka­tı­lım­lı bir top­lan­tı ya­pa­rak der­nek ku­ru­lu­şu­nu ger­çek­leş­tir­di­ler. Top­lan­tı­ya Per­va­ne Kö­yü­nün ye­tiş­tir­di­ği Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif Ham­za­çe­bi, Trab­zon’dan ge­len Per­va­ne kö­yü Muh­ta­rı Hü­se­yin Sol­maz ve be­ra­be­rin­de köy ih­ti­yar he­ye­ti ile İs­tan­bul’un de­ği­şik semt­le­rin­den ge­len per­va­ne­li­ler ka­tıl­dı. Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif Ham­za­çe­bi, İs­tan­bul’da ya­şa­yan Per­va­ne­li­le­ri bir ara­ya ge­ti­re­cek olan bir olu­şum­dan bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT