BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BAYKAL: Et­nik kö­ken kar­deş­li­ğe en­gel de­ğil

BAYKAL: Et­nik kö­ken kar­deş­li­ğe en­gel de­ğil

De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin il baş­kan­la­rı top­lan­tı­sın­dan ön­ce açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal; fark­lı et­nik kö­ken­le­re sa­hip ol­ma­nın, kar­deş­çe ya­şa­mak için en­gel teş­kil et­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti. Par­ti ge­nel mer­ke­zin­de­ki il baş­kan­la­rı top­lan­tı­sın­dan ön­ce açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bay­kal, şun­la­rı söy­le­di: “Dev­let, kim­se­nin et­nik kim­li­ği ile meş­gul ol­maz. Her­kes ken­di kim­li­ği­ni öz­gür­ce or­ta­ya ko­yar. Her­ke­sin kim­li­ği, onun şe­re­fi­dir. Mez­he­bi, inan­cı, onun şe­re­fi­dir. Et­nik kö­ke­ni­miz, bi­zim ay­nı mil­le­tin men­su­bu in­san­lar ol­ma­mı­za, eşit va­tan­daş ol­ma­mı­za en­gel de­ğil. Her­kes ken­di kim­li­ği­nin öte­sin­de bu mil­le­tin par­ça­sı ol­du­ğu­nu bi­le­cek. Et­nik kim­li­ği si­ya­si ay­rış­ma se­be­bi ha­li­ne ge­tir­mek yok, ay­rım­cı­lık yok, bö­lü­cü­lük yok, bu­nun için te­rör yap­mak yok. Fark­lı et­nik kim­li­ğe sa­hip olun­ma­sı kar­deş­çe ya­şa­ma­mı­za en­gel de­ğil. ‘Kö­ke­ni­miz ay­rı, biz ay­rı­la­ca­ğız’ de­me­nin bir an­la­mı yok.” Do­ğal ga­za son ya­pı­lan zam­mı da eleş­ti­ren Bay­kal, “Bu hak­sız­lı­ğı pro­tes­to edi­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT