BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’de aday üc­ret­le­ri açık­lan­dı

AK Par­ti’de aday üc­ret­le­ri açık­lan­dı

AK Par­ti, 29 Mart 2009 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de aday ola­cak­lar için baş­vu­ru üc­re­ti­ni be­lir­le­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA AK Par­ti, 29 Mart 2009 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de aday ola­cak­lar için baş­vu­ru üc­re­ti­ni be­lir­le­di. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday aday­la­rın­dan 7 bin 500 YTL üc­ret al­ma­yı ka­rar­laş­tı­ran AK Par­ti, en­gel­li­le­re üc­ret­siz ta­ri­fe uy­gu­la­ya­cak. İl­ler için 3 bin YTL, nü­fu­su 200 bi­nin üze­rin­de­ki il­çe­ler için 2 bin 250 YTL, bel­de be­le­di­ye­le­ri için ise bin YTL üc­ret alınacak.
Reklamı Geç
KAPAT