BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > RE­CEP TAY­YİP ER­DO­ĞAN, VAN’DA TERÖR ODAKLARINA SESLENDİ: Yürüyüşümüz sürecek

RE­CEP TAY­YİP ER­DO­ĞAN, VAN’DA TERÖR ODAKLARINA SESLENDİ: Yürüyüşümüz sürecek

Va­n’­da­ki top­lu açı­lış tö­re­nin­de on­ bin­le­re ses­le­nen Er­do­ğan “Te­rö­re inat, şe­hir­le­ri­mi­zi kal­kın­dı­ra­ca­ğı­z. Me­se­le­le­ri hep bir­lik­te, el ele ve omuz omu­za aşa­ca­ğız” de­diTO­Kİ ko­nut­la­rı­nın tes­lim tö­re­nin­de gül­ler­le kar­şı­la­nan Er­do­ğan, hak sa­hip­le­rin­den bi­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len ve Türk cum­hu­ri­yet­le­rin­de kul­la­nı­lan yö­re­sel başlığı giydi. > VAN İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Te­rö­re inat şe­hir­le­ri­mi­zin prob­lem­le­ri­ni çö­ze­ce­ğiz, şe­hir­le­ri­mi­zi kal­kın­dı­ra­ca­ğız, in­san­la­rı­mı­zın mut­lu­lu­ğu­nu ar­tı­ra­ca­ğız” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, top­lu açı­lış ve TO­Kİ ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ko­nut­la­rın anah­tar tes­lim tö­re­ni için gel­di­ği Van’da va­tan­daş­la­ra hi­tap et­ti. Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu: HİZ­MET­TEN KOR­KU­YOR­LAR “Bir­li­ği­mi­zi, be­ra­ber­li­ği­mi­zi mu­ha­fa­za et­tik­çe, ara­mı­za ni­fak sok­ma­ya ça­lı­şan­la­ra kar­şı tek yü­rek ol­duk­ça, Al­lah’ın iz­niy­le çok da­ha gü­zel, çok da­ha an­lam­lı hiz­met­le­ri üret­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Te­rör ör­gü­tü­nün en bü­yük kor­ku­su iş­te bu­dur. Böl­ge in­sa­nı­nın da­ha iyi hiz­met­le­re, da­ha ge­liş­miş im­kân­la­ra ka­vuş­ma­sı, hu­zur ve re­fah için­de gün­lük ha­ya­tı­nı sür­dür­me­si­dir. Çün­kü o za­man is­tis­mar ede­cek ko­nu bu­la­ma­ya­cak­lar. Hem Van’ın, hem Van ile bir­lik­te bu böl­ge­de­ki bü­tün il­le­ri­mi­zin hız­la ge­liş­ti­ği­ni, kal­kın­dı­ğı­nı, gü­zel­leş­ti­ği­ni gör­mek­ten ra­hat­sız olu­yor­lar. Bunlar eme­ğe, ek­me­ğe, iler­le­me­ye, kal­kın­ma­ya, sa­na­yi­leş­me­ye, re­fa­ha kar­şı; bun­lar oku­la, has­ta­ne­ye, yo­la, üni­ver­si­te­ye kar­şı; bun­lar hu­zu­ra, is­tik­ra­ra, gü­ve­ne, dev­let ve mil­let da­ya­nış­ma­sı­na kar­şı. Eğer bu böl­ge­ler­de­ki il­le­ri­miz kal­kı­nır­sa, ge­li­şir­se, prob­lem­le­ri­ni çö­zer­se, bun­lar en bü­yük is­tis­mar ze­min­le­ri­ni kay­be­de­cek­ler. As­la ara­mı­za ni­fak to­hu­mu eke­me­ye­cek­ler. Tür­küy­le, Kür­düy­le, La­zıy­la, Boş­na­ğıy­la, Ar­na­vu­tuy­la in­sa­nı­mız kar­deş­tir, gö­nül­daş­tır, yol ar­ka­da­şı­dır, ke­der­daş­tır. Be­nim Kürt kö­ken­li va­tan­da­şım Kürt­lü­ğüy­le övü­ne­bi­lir, hak­kı­dır. Çer­ke­zi, Gür­cü­sü ay­nı şe­kil­de övü­nür, hak­kı­dır. Bir şe­yi unut­ma­ya­ca­ğız. Bun­la­rın üze­rin­de bir üst kim­li­ği­miz var. O ne­dir? He­pi­miz Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı­yız. Ne­re­ye gi­der­se­niz gi­din bü­tün dün­ya­da da bu böy­le­dir. Ama bun­lar bu işi sap­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu­na da pi­rim, ta­viz ver­me­ye­ce­ğiz. Be­ra­ber olur­sak Al­lah’ın iz­niy­le her tür­lü me­se­le­yi aşa­rız, her tür­lü ha­ya­li de bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­riz.” ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR Geç­miş hü­kü­met­le­rin Van’a, “bir tuğ­la bi­le koy­ma­dık­la­rı­nı” be­lir­ten Er­do­ğan, “Van’ın AK Par­ti dö­ne­min­de el­de et­ti­ği ba­şa­rı or­ta­da. 6 yıl­da 2 bin 374 ders­lik ka­zan­dır­dık. Bi­ri­le­ri si­lah­la uğ­ra­şır­ken, be­nim Van’da­ki yav­rum bil­gi­sa­yar tuş­la­rıy­la uğ­ra­şı­yor. Fark bu. Ba­rı­şa me­saj gön­de­ren­ler, lüt­fen gel­sin­ler de bu­nun­la il­gi­len­sin­ler. Ba­rı­şa des­tek ver­mek is­ti­yor­san gel, ‘si­lah­la­rı bı­ra­kın’ de. AK Par­ti ola­rak he­de­fi­miz bu. Si­lah­la do­la­şan­la­ra kar­şı­yız, on­la­ra mu­ha­li­fiz. Si­lah­la­rın da­ya­tıl­ma­sıy­la in­san­la­rın ira­de­si­ne ket ko­yan­lar, de­mok­ra­si­yi ko­nu­şa­maz­lar. Onun için de­mok­ra­si­nin ge­re­ği ney­se hod­ri mey­dan di­yo­ruz. Gel­sin­ler bu­nu ya­pa­lım. Si­lah­la de­ğil, in­sa­na say­gı du­ya­rak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Par­ti­si­nin Van Mer­kez İl­çe Kon­gre­si’nde de bir ko­nuş­ma ya­pan Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Yo­lu ol­ma­yan, su­yu ol­ma­yan köy bı­rak­ma­ya­ca­ğız de­dik. Şu an­da Van’ın ta­ma­mı­na ya­kı­nı bü­yük öl­çü­de bi­ti­yor. Bu­nu ya­pan bir AK Par­ti ik­ti­da­rı suç­lu mu ol­du? Yan­lış mı ol­du? Ama be­ye­fen­di­ler ra­hat­sız. Ya­lan üze­ri­ne, if­ti­ra üze­ri­ne, kan üze­ri­ne kur­duk­la­rı dü­zen alt­la­rın­dan ka­yı­yor. Son gün­ler­de­ki te­laş­la­rı iş­te bu yüz­den. 6-7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı so­ka­ğa dö­küp ar­ka­la­rı­na sak­la­na­cak ka­dar te­laş, pa­nik için­de­ler. Tür­ki­ye de­mok­ra­tik­le­şi­yor, iler­li­yor, kal­kı­nı­yor, bun­la­rın te­la­şı ar­tı­yor. Te­rör­le ge­ri­li­mi tır­man­dır­ma­ya ça­lı­şan­la­ra rağ­men; Di­yar­ba­kır, Bit­lis, Bin­göl, Hak­ka­ri, Tun­ce­li, Van, Muş, Si­irt gi­bi bü­tün böl­ge il­le­ri­ni, Tür­ki­ye’nin 81 vi­la­ye­ti­ni hu­zu­ra is­tik­ra­ra re­fa­ha ka­vuş­tur­ma mü­ca­de­le­si­ne ıs­rar­la de­vam ede­ce­ğiz. Mil­let­ten al­dı­ğı­mız güç­le, ay­nı ka­rar­lı­lık­la de­vam ede­ce­ğiz. 70 mil­yo­nu hiç­bir ay­rı­ma ta­bii tut­mak­sı­zın, ku­cak­la­ya­cak bir an­la­yış için­de­yiz.” Er­do­ğan, “Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mın tem­sil­ci­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen bir par­ti var. Ne hiz­met gö­tür­müş be­nim kar­deş­le­ri­me, ne yap­mış? Yap­tık­la­rı bir şey var mı te­rör­den baş­ka? Öy­le mey­dan­lar­da las­tik yak­mak­la bu ül­ke­ye hiz­met ol­ma­z” de­di. Mil­le­tin öz­lem duy­du­ğu si­ya­se­tin bir­lik ve be­ra­ber­lik si­ya­se­ti ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu: “Ben, bu­ra­dan ay­rım yap­mak­sı­zın her­ke­se ses­le­ni­yo­rum. Ge­lin te­rö­rü hep be­ra­ber la­net­le­ye­lim. Te­rö­rü hep be­ra­ber dış­la­ya­lım. Te­rö­rün din­da­rı, din­si­zi ol­maz. Te­rör ör­gü­tü­nün des­te­ğiy­le si­ya­set yap­mak is­te­yen­ler; Çok faz­la yol ala­maz­sı­nız. Çün­kü mil­le­ti­miz siz­le­ri de dış­la­ya­cak­tır. Eğer si­ya­set ya­pa­cak­sa­nız mil­le­ti ku­cak­la­ma si­ya­se­ti­ni an­la­ya­cak­sı­nız. De­mok­ra­si si­lah­la gel­mez. De­mok­ra­si si­la­hı bı­ra­ka­rak ge­lir. Si­la­hı bı­rak­mak su­re­tiy­le de­mok­ra­si­nin ta­dı­na va­rı­lır. Si­lah el­de de­mok­ra­si­nin o gü­zel­li­ği­ne va­ra­maz­sı­nız.” Er­do­ğan, te­rör ör­gü­tü e­le ba­şı Ab­dul­lah Ö­ca­lan’a iş­ken­ce ya­pıl­dı­ğı id­di­a­la­rı­nın ta­ma­men uy­dur­ma ve ya­lan ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu id­di­a­la­rın yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ön­ce­si bir ar­gü­man o­la­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. A­NAH­TAR­LAR BAŞ­BA­KAN­DAN... Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Başbakan Er­do­ğan, a­ra­la­rın­da il­köğ­re­tim o­kul­la­rı, öğ­ren­ci yurt­la­rı öğ­ret­men ev­le­ri, köy loj­man­la­rı, po­lis e­vi, en­gel­siz ya­şam mer­kez­le­ri bu­lu­nan 100’ün ü­ze­rin­de­ki te­si­sin a­çı­lı­şı­nı yap­tı ve ba­zı hak sa­hip­le­ri­ne TO­Kİ ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ko­nut­la­rın a­nah­tar­la­rı­nı tes­lim et­ti. Tö­re­ne İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir A­ta­lay, Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Mil­li E­ği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, U­laş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Van ve Hak­ka­ri’de P­RO­VO­KAS­YON Te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı Van’da so­kak­la­rı sa­vaş ala­nı­na çe­vir­di. Van’da bir grup DTP’li­nin, dü­zen­le­di­ği gös­te­ri­ler­de olay­lar çık­ma­sı üze­ri­ne 44 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Gös­te­ri­ci­le­rin park ha­lin­de­ki 5 oto­mo­bil ve 1 it­fa­iye ara­cı­nı ate­şe ver­di­ği olay­lar­da, 7 gös­te­ri­ci ile 6 po­lis de ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT