BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­lık pi­şi­ri­yo­ruz

Ba­lık pi­şi­ri­yo­ruz

Tez­gah­la­rı süs­le­yen ba­lık­lar; pi­şi­ril­me­sin­de­ki püf nok­ta­la­rıy­la da­mak ta­dı­nı­zı ar­tı­rı­yor...Av ya­sa­ğı­nın 1 Ey­lül­de so­na er­me­siy­le baş­la­yan ba­lık se­zo­nuy­la bir­lik­te tez­gah­la­rı süs­le­yen bir­çok ba­lık tü­rü, pi­şi­ril­me­le­rin­de­ki püf nok­ta­la­rıy­la tü­ke­ti­ci­le­rin da­mak ta­dı­nı ar­tı­rı­yor. Trab­zon’da ba­lık lo­kan­ta­sı sa­hi­bi Fev­zi Çim­şit, “Fev­zi Ho­ca’dan Ba­lık­la­rı­mız ve Do­ğal Tat­la­rı” isim­li ki­ta­bın­da, tü­ke­ti­ci­nin ön­ce­lik­le sa­tı­cı­dan ba­lı­ğı alır­ken dik­kat­li ol­ma­sı­nı ve ba­lı­ğın lez­zet­li, bes­le­yi­ci ve sağ­lık­lı ola­bil­me­si için ta­ze­li­ği­nin önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Ta­ze ba­lı­ğın göz­le­ri­nin par­lak, so­lun­gaç­la­rı­nın can­lı ve kır­mı­zı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çim­şit, di­ğer ta­ze­lik özel­lik­le­ri­ni şu şe­kil­de sı­ra­la­dı: “Pul­la­rı de­ri­si­ne ya­pı­şık, eti sı­kı ve sert olur. Ba­lı­ğın ko­ku­su­na dik­kat edil­me­li­dir. Ba­şın­dan tu­tup kal­dır­dı­ğı­nız­da bı­çak gi­bi dim­dik du­rur. Pi­şir­me aşa­ma­sın­da da ta­ze­li­ği an­la­şı­la­bi­lir. Ta­ze ba­lık pi­şi­ril­di­ği sı­ra­da kuy­ru­ğu ha­va­ya doğ­ru kal­kar, göv­de­sin­de kıv­rıl­ma ve çat­la­ma­lar olu­şur, Kıl­çı­ğı ko­lay çı­kar, kı­rıl­maz ve kıl­çık al­tı eti be­yaz olur...” BA­LIK ATE­Şİ, ATEŞ BA­LI­ĞI GÖR­ME­Lİ Iz­ga­ra ya­pı­la­cak ba­lık zey­tin­ya­ğı­nın için­de bir­kaç kez çe­vi­ril­me­li. Eğer ba­lık­lar bü­yük­se, iki ya­nı­na da bı­çak­la çi­zik­ler atıl­ma­lı. Ba­lık alev­li de­ğil de or­ta ateş­te pi­şi­ril­me­li­dir. Kö­mür ate­şi alev­li olur­sa, ba­lı­ğın yan­ma­sı­na, tat ve lez­ze­ti­nin kay­bol­ma­sı­na ne­den olur. Iz­ga­ra­da­ki ba­lık de­ri­si yan­ma­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır, an­cak için­de de en kü­çük bir pem­be­lik gö­rül­me­me­si ge­re­kir. Iz­ga­ra ya­pı­la­cak ba­lık as­la un­lan­ma­ma­lı­dır. Ba­lık ate­şi, ateş de ba­lı­ğı gör­me­li­dir. Yağ­sız ba­lık­tan ız­ga­ra ol­maz. Kıl­çık­la­rı çı­ka­rıl­ma­dan ya­pı­lır­sa ba­lık da­ha lez­zet­li olur. KI­ZART­MA YA­ĞI BİR DE­FA KUL­LA­NI­LIR Hat­ta ba­lı­ğın bir yü­zün­de kul­la­nı­lan yağ di­ğer yü­zün­de de­ğiş­ti­ril­me­li­. Ba­lık kız­gın ya­ğa ya­vaş­ça di­zi­lir­se ta­va­da­ki yağ so­ğu­ma­mış olur. Ba­lı­ğı­mız pi­şer­ken ara­da bir ta­va­yı sal­la­ma­lı­yız. Böy­le­ce ta­ze ba­lı­ğın ta­va­ya ya­pış­ma­sı­nı ön­le­riz. Kul­la­nı­la­cak mı­sır unu elek­ten ge­çi­ril­me­li. Kı­zart­ma ba­lık­la­rı­nı ne az ne de faz­la pi­şir­me­li­yiz. İyi bir kı­zart­ma­nın ren­gi al­tın sa­rı­sı gö­rü­nü­mün­de ol­ma­lı­dır. Ba­lı­ğı çok faz­la pi­şi­rir­sek lez­zet­li olan yağ­lı kıs­mı kay­bo­lur. KAĞITTA BALIK 1 ki­log­ram­lık so­mon, lev­rek ba­lı­ğı­nı sır­tın­dan yarın. İkiye açıp temizleyin. Siv­ri bi­be­ri, do­ma­te­si, so­ğa­nı kuş­ba­şı şek­lin­de doğ­ra­ya­lım. Bu mal­ze­me­ye tuz, ka­ra­bi­ber, sa­rım­sak, pul bi­ber ve def­ne yap­ra­ğı­nı ek­le­yip ka­rış­tı­ra­lım. Ka­rı­şı­mı ba­lı­ğın içi­ne dol­du­rup içi­ne de bir ka­şık te­re­ya­ğı ko­ya­lım. Yağ­lı ka­ğıt ve­ya gü­müş fol­yo­yu ha­fif­çe yağ­la­ya­lım. Son­ra ru­lo şek­lin­de ba­lı­ğı­mı­zı sa­rıp, tep­si­ye ve­ya ki­re­mi­de ko­yup fı­rı­na ve­re­lim. KAŞARLI SOMON Yak­la­şık 1.5 ki­log­ram­lık so­mon­la­rı­mı­zı ke­sip fi­le­to ya­pıp yan kıl­çık­la­rı­nı da çı­ka­ra­lım. Üç par­mak ka­lın­lı­ğın­da di­lim­le­re bö­lüp ha­fif­çe tuz­la­ya­lım. Do­ma­te­si, ye­şil bi­be­ri ve sa­rım­sa­ğı, in­ce­cik bir şe­kil­de doğ­ra­yıp tep­si­nin al­tı­na se­re­lim. Ba­lıkları üs­tü­ne di­ze­lim. Üst kıs­mı da te­ker­lek şek­lin­de­ki do­ma­tes ve ye­şil bi­ber­le süs­le­ye­lim. Bir bar­dak su ila­ve edip 15 da­ki­ka pi­şi­re­lim. Piş­me es­na­sın­da sı­vı ya­ğı­mı­zı ve ren­de­len­miş 150 gram ka­şar pey­ni­ri­ni de ila­ve edip 5 da­ki­ka da­ha pi­şi­re­lim. BARBUNYA BUĞULAMA Bar­bun­ya­la­rı ayık­la­yıp so­ğuk su ile yı­ka­ya­lım. Bu­ğu­la­ma ya­pa­ca­ğı­mız ka­ba ma­rul yap­rak­la­rı­nı ta­ba­nın ta­ma­mı­nı kap­la­ya­cak şe­kil­de yer­leş­ti­re­lim. Üzer­le­ri­ne bar­bun­ya­la­rı­mı­zı di­ze­lim. So­yul­muş do­ma­tes, siv­ri bi­ber ve may­da­no­zu in­ce doğ­ra­ya­rak pul bi­ber­le ka­rış­tı­ra­lım. Ka­rı­şı­mı ba­lık­la­rı­mı­zın üze­ri­ne se­re­lim. Tuz ve bir çay bar­da­ğı su­yu ila­ve ede­rek or­ta ateş­te 20 da­ki­ka pişirirken te­re­ya­ğı­nı par­ça­lar ha­lin­de üze­ri­ne ata­lım. ­Şi­fa de­po­su BAL Balın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­dir­di­ği, ya­ra ve il­ti­hap­la­rın i­yi­leş­me­sin­de o­lum­lu et­ki­ye sa­hip ol­du­ğu bi­li­ni­yor... Cilt ü­ze­rin­de­ki o­lum­lu et­ki­le­rin­den do­la­yı pek çok koz­me­tik ü­rü­nün i­çe­ri­ğin­de de bu­lu­nu­yor... Kı­ş ay­la­rın­da or­ga­niz­ma­nın ener­ji­ye da­ha faz­la ih­ti­ya­cı var­dır. Bal; içer­di­ği yük­sek be­sin de­ğer­le­ri ve zen­gin ak­tif mad­de­ler­le sa­de­ce güç­lü bir ener­ji kay­na­ğı ol­mak­la kal­mı­yor, ha­ri­cen kul­la­nıl­dı­ğın­da da bir genç­lik ve gü­zel­lik ik­si­ri ola­rak ya­şan­tı­mı­za eş­lik edi­yor. Her tür­lü mad­de­yi ih­ti­va et­ti­ği için vü­cu­dun va­kit­siz ih­ti­yar­la­ma­sı­nı ön­lü­yor. Si­nir bo­zuk­lu­ğu se­be­biy­le uy­ku uyu­ya­ma­yan­la­rın si­nir­le­ri­ni tes­kin edi­yor. Bal­da B1, B2, B3, B5, B6 ve C vi­ta­min­le­ri var. En faz­la bu­lu­nan mi­ne­ral­ler, kal­si­yum ve fos­for­dur. Bun­lar­dan baş­ka, po­tas­yum, kü­kürt, sod­yum klo­rür ve mag­nez­yum var­dır. Ay­rı­ca ba­kır, iyot, de­mir, man­ga­nez ve çin­ko da ye­ter mik­tar­da bal­da mev­cut­tur. Ay­rı­ca ba­lın içe­ri­sin­de az mik­tar­da, her çe­şit mik­ro­bun üre­me­si­ni ön­le­yen mad­de­ler bu­lu­nur. Mİ­DE ÜL­SE­Rİ­NE FAY­DA­LI Bal; ya­ra­lı kı­sım­la­rı hem de­zen­fek­te eder, mik­rop­la­rın­dan te­miz­ler ve hem de ora­da­ki hüc­re­le­re can­lı­lık ve­re­rek ya­ra­nın ça­buk iyi­leş­me­si­ni sağ­lar. Mi­de ül­se­ri­ne bal fay­da ve­rir. Hem mi­de­nin asit if­ra­zı­nı nor­ma­le so­kar hem de ya­ra­yı ça­buk ka­pa­tır. Bal, da­mar­la­rı ge­niş­le­tir, yük­sek tan­si­yo­nu dü­şü­rür, kal­bi kuv­vet­len­di­rir ve çar­pın­tı­la­rı gi­de­rir. Kal­bin her ta­ra­fı­nın bol kan­la bes­len­me­si­ni sağ­lar, kalp yet­mez­li­ği­ni gi­de­rir. Ka­ra­ci­ğe­rin en iyi dos­tu­dur, onun ken­di ken­di­ni ta­mi­ri­ni sağ­lar. Bron­şit, gas­trit, ro­ma­tiz­ma, mi­de ve on iki par­mak ba­ğır­sa­ğı ül­se­ri, de­ri has­ta­lık­la­rı, kan­sız­lık gi­bi bir­çok has­ta­lı­ğa şi­fa­dır. GÜZELLİK MASKESİ Ta­ma­men do­ğal mal­ze­me­ler­le ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­niz bu re­çe­te­yi evi­niz­de ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz: Ku­ru cilt­ler için gü­zel­lik mas­ke­si: 25 gr. bal, 25 gr. la­no­lin, 10 gr. ka­ka­o ya­ğı, 5 gr. gli­se­rin, 20 gr. gül­su­yu ve 100 gr arı sü­tü­nü ka­rış­tı­rıp yü­zü­nü­ze sü­rün. Kı­rı­şık mas­ke­si: 70 gr. Çi­çek ba­lı, 20 gr. Eri­til­miş be­yaz bal­mu­mu, 10 gr. Arı sü­tü­nü ka­rış­tı­rın; an­cak arı sü­tü­nü son da­ki­ka, eri­miş bal­mu­mu­nun sı­cak­lı­ğı 30 de­re­ce­nin al­tın­day­ken ka­tın. Ve; sağ­lı­ğı­nız için gün­de bir ka­şık bal alın! Dudakları çatlatmayın > ­Sağ­lık­lı ve gü­zel du­dak­la­r için her şey­den ön­ce ku­ru­ma­sı­nı ve çat­la­ma­sı­nı ön­le­me­li­si­niz... > ­Bu­nun i­çin ya­nı­nız­da ta­şı­ya­ca­ğı­nız bir çat­lak k­re­mi­ni (lips­tick) ge­rek­ti­ğin­de sür­me­niz ye­ter­li o­la­cak­tır... > Ö­zel­lik­le kış ay­la­rın­da, ruj se­çi­mi­ni­zi du­dak ko­ru­yu­cu­lu o­lan­lar­dan yap­ma­lı­sı­nız... > ­Mak­ya­ja baş­la­dı­ğı­nız­da du­dak­la­rı­nız çat­lak ol­ma­ma­lı, çün­kü bu­nu bir an­da gi­de­re­mez­si­niz... Me­me ve ra­him kan­se­ri­ne s­por > Özel­lik­le son yıl­lar­da ev ka­dın­la­rı bu­la­şık yı­ka­ma­dan, ek­mek kes­me­ye ka­dar her tür­lü iş­le­ri­ni ma­ki­ne ile ya­pı­yor­lar ve böy­le­ce çok ha­re­ket­siz ka­lı­yor­lar... > Me­me kan­se­ri, ra­him kan­se­ri, di­ya­bet, ke­mik eri­me­si, ko­les­te­rol gi­bi has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma­mak için er­ken yaş­lar­da spor ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor... > Özel­lik­le ke­mik eri­me­si olan has­ta­la­rı­mız ani dö­nüş ve du­ruş ge­rek­ti­ren, ka­rın kas­la­rı­nı çok yo­ran golf, te­nis gi­bi spor tür­le­rin­den ka­çı­nın, çün­kü ke­mik kı­rıl­ma­sı ola­bi­lir... > Ha­mi­le ka­dın­la­rın ge­be­lik dö­ne­min­de yüz­me spo­ru yap­tı­ğı za­man be­be­ği bes­le­yen kor­don­dan da­ha iyi be­sin de­po­la­nı­yor ve be­bek da­ha iyi ge­li­şi­yor. > Ha­mi­le ba­yan­la­r spo­ra baş­la­ma­dan ön­ce, ai­le­sin­de, çev­re­sin­de, ko­les­te­rol, kalp kri­zi, şe­ker olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­rıp son­ra he­kim kon­tro­lün­de spo­ra baş­la­ma­lı­dır. Diş­te bü­yük teh­li­ke! Kon­ya Diş He­kim­le­ri Oda­sı Baş­ka­nı Ta­yip Tu­ran Eki­na­lan, diş te­miz­li­ği­nin ya­pıl­ma­ma­sı­na bağ­lı ola­rak olu­şan diş ve diş eti has­ta­lık­la­rı­nın, özel­lik­le 5-17 yaş gru­bun­da bü­yü­me ye­ter­siz­li­ği­ne, 36-39 yaş gru­bun­da da 3-7 kat da­ha faz­la kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­ne ne­den ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Eki­na­lan, ha­zır ye­mek alış­kan­lı­ğı­nın gi­de­rek art­tı­ğı gü­nü­müz­de diş ba­kı­mı­nın da­ha da önem ka­zan­dı­ğı­nı, bu­na rağ­men in­san­la­rın diş­le­ri­ne ge­re­ken öne­mi gös­ter­me­di­ği­ni söy­le­di. Diş sağ­lı­ğı­na önem ve­ril­me­me­si ne­de­niy­le diş ve diş eti has­ta­lık­la­rı­nın gün geç­tik­çe art­tı­ğı­nı ifa­de eden Eki­na­lan, özel­lik­le kü­çük ço­cuk­lar­da, diş te­miz­li­ği ve ba­kı­mı­nın dü­zen­li ya­pıl­ma­ma­sı­nın önem­li sağ­lık prob­lem­le­ri­ne ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. “He­def Mü­kem­mel Ağız Sağ­lı­ğı” Col­ga­te ve Türk Pe­ri­odon­to­lo­ji Der­ne­ği ta­ra­fın­dan, T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın des­te­ği ile dü­zen­le­nen “Ağız Sağ­lı­ğı Haf­ta­la­rı”, bu yıl 01-29 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şe­cek. “He­def Mü­kem­mel Ağız Sağ­lı­ğı” slo­ga­nı ile yü­rü­tü­le­cek Ağız Sağ­lı­ğı Haf­ta­la­rı pro­je­si sü­re­sin­ce top­lu­mun ağız ve diş sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da bi­linç­len­di­ril­me­si ve ko­ru­yu­cu diş he­kim­li­ği­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ağız Sağ­lı­ğı Haf­ta­la­rı bo­yun­ca gö­nül­lü diş he­kim­le­rin­den ran­de­vu alan her­kes, diş­le­ri­ni kon­trol et­ti­re­cek, ağız ve diş sağ­lı­ğı hak­kın­da bil­gi­ler edi­ne­cek, es­ki diş fır­ça­sı­nı ge­ti­ren­ler ye­ni bir Col­ga­te diş fır­ça­sı­na ve diş ma­cu­nu nu­mu­ne­si­ne sa­hip ola­cak. MAR­KET A­VON’dan ha­ta dü­zel­ti­ci mas­ka­ra... ­Dün­ya­nın ön­de ge­len koz­me­tik fir­ma­la­rın­dan A­von, uy­gu­lan­dı­ğı an­da kir­pik­le­rin ha­cim­li, u­zun ve kıv­rım­lı bir gö­rü­nüm ka­zan­ma­sı­na yar­dım­cı o­lan mas­ka­ra ve mas­ka­ra uy­gu­lar­ken o­lu­şan ku­sur­la­rı, göz mak­ya­jı­na za­rar ver­me­den ko­lay­lık­la dü­zel­ten jel i­çe­ren Mas­ka­ra / Ha­ta Dü­zel­ti­ci Jel’i sa­tı­şa su­nu­yor. ­Çift uç­lu mas­ka­ra­nın, bir u­cun­da ha­ta dü­zel­ti­ci jel bu­lun­mak­ta­dır. Mas­ka­ra­nın di­ğer u­cu i­le kir­pik­le­ri­niz ha­cim­li, u­zun ve kıv­rım­lı bir gö­rü­nü­me ka­vu­şur. To­pak­lan­ma ve ya­pış­kan­lık his­si ver­mez. Ay­rı­ca, kir­pik­le­rin %56 ‘ya ka­dar da­ha u­zun bir gö­rü­nüm ka­zan­ma­sı­na yar­dım­cı o­lur... İNCİ “-­Ger­çek­te ne ol­ma­dı­ğı­nı de­ğil, ger­çek­te ne ol­du­ğu­nu dü­şün ve o o­lur... An­la­ma­sı zor, de­rin bir cüm­le­dir... Ö­zet­le, ken­di­ni­zi lâ­yık gör­dü­ğü­nüz yer­de bu­lur­su­nuz her za­man... Ya­ni be­del ö­de­me­den hiç­bir şe­ye va­ra­mı­yor­su­nuz... Her şe­yin bir be­de­li var­dır, i­yi ya da kö­tü...” (...Ha­le Ca­ne­roğ­lu / O­yun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER ESRA BALLI 10 yıl ne de ça­buk geç­ti Es­ra... ­Kal­bi­miz­de­ki ye­rin hep müs­tes­na... (...Ay­şe­-İs­ma­il Bal­lı) Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak zev­ki) MEY­VE SA­LA­TA­SI MALZEMELER: > 2 a­det el­ma > 4 a­det man­da­li­na > 2 a­det ar­mut > 1 a­det nar > 1 ka­se ü­züm > 2 ka­şık bal > 1 a­det li­mon su­yu HAZIRLANIŞI: El­ma­la­rın ve ar­mut­la­rın ka­buk­la­rı­nı so­yun, küp küp doğ­ra­yın... ­Man­da­li­na­la­rın ka­buk­la­rı­nı so­yun ve i­ki­ye bö­lün... Na­rı ta­ne­le­yin, ü­züm­le­ri sap­la­rın­dan a­yı­rın... ­Bü­tün mey­ve­le­ri bir bü­yük ka­se­de har­man­la­yın. İ­çi­ne li­mon su­yu­nu ve ba­lı ko­yup ka­rış­tı­rın. ­Ve ka­se­le­re ko­yup ser­vis ya­pın... A­fi­yet ol­sun... ME­Lİ­KE SOY­HAN ­Dün be­nim p­ren­se­si­min, me­le­ği­min, ya­şa­ma se­vin­ci­min do­ğum gü­nüy­dü... ­Gü­zel­ler gü­ze­li kı­zım, yü­zün­de­ki te­bes­süm ek­sik ol­ma­sın... (...An­nen) Mesajınız (...Es­ra E. Han­cı’nın me­sa­jı) CANIM ARKADAŞIM ­Sev­gi­li dos­tum E­ce Ay­dın; ­Bu­gün do­ğum gü­nün, gö­nül es­ki gün­ler­de­ki gi­bi bu gü­nü se­nin­le ge­çir­mek is­ter­di... A­ma u­zak­lar­da­sın... Bil ki bu­gün ve her gün kal­bim se­nin­le... ­Yü­zün­de her za­man bir gü­lüm­se­me ol­sun, çün­kü sa­na çok ya­kı­şı­yor... ­Da­ha ni­ce mut­lu yıl­la­ra... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT