BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > An­ne­ler­den öğ­re­ni­len­ler

An­ne­ler­den öğ­re­ni­len­ler

İYİ YA­PIL­MIŞ BİR İŞİ TAK­DİR ET­ME­Yİ: “Ba­na ba­kın, çı­kın bir­bi­ri­ni­zi dı­şa­rı­da halledin, evi da­ha ye­ni te­miz­le­dim!!!...”İYİ YA­PIL­MIŞ BİR İŞİ TAK­DİR ET­ME­Yİ: “Ba­na ba­kın, çı­kın bir­bi­ri­ni­zi dı­şa­rı­da halledin, evi da­ha ye­ni te­miz­le­dim!!!...” ZA­MA­NA KAR­ŞI YA­RIŞ­MA­YI: “O oyun­cak­la­rı­nı top­la yok­sa bi tek­me at­tı­ğım gi­bi hep­si­ni kar­şı sa­hil­den top­lar­sın...” MAN­TIK­LI DÜ­ŞÜN­ME­Yİ: “Ben öy­le di­yor­sam öy­le­dir!!!...” İLE­Rİ GÖ­RÜŞ­LÜ OL­MA­YI: “Çık­ma­dan ön­ce te­miz bi ça­ma­şır giy... Yol­da Al­lah ko­ru­sun ba­şı­na bi­şi ge­lir, kir­li ça­ma­şır­la et­ra­fa re­zil olur­sun.” HA­YA­TIN TRA­Jİ­KO­MİK YAN­LA­RI­NI: “Sen da­ha or­da gül­me­ye de­vam et, bi­raz­dan ben se­ni tam gül­dü­rü­cem... “ HA­YA­TIN ÇE­LİŞ­Kİ­LER­LE DO­LU OL­DU­ĞU­NU: “Ka­pa çe­ne­ni ve çor­ba­nı iç!!.” DA­YA­NIK­LI OL­MA­YI: “O ıs­pa­nak bi­te­ne ka­dar sof­ra­dan kalk­mak YOK!!!” HA­VA RA­PO­RU TAH­Mİ­Nİ YAP­MA­YI: “Şu da­ğı­nık­lı­ğa bak... Ya­ban­cı bi­ri gör­se oda­nın or­ta­sın­dan ka­sır­ga geç­miş sa­nır...” ABART­MA­YI: “Sa­na yüz bin de­fa söy­le­dim, kir­li ayak­ka­bı­la­rın­la içe­ri yü­rü­me di­ye!!..” DAV­RA­NIŞ PSİ­KO­LO­Jİ­Sİ­Nİ: “Ba­ba­na çe­ke­ce­ği­ne bi­raz ba­na çek­sey­din n’olur­du...” ŞÜ­KÜR ET­ME­Yİ: “Dün­ya­da se­nin an­nen ba­ban gi­bi mü­kem­mel bi ai­le­ye sa­hip ol­ma­yan kaç mil­yon ço­cuk var bi­li­yo mu­sun?..” SA­BIR­LI OL­MA­YI: “Ba­ban eve gel­sin, sen gö­rür­sün!’’ HAK­KI­MI­ZI ALA­CA­ĞI­MI­ZI; “Eve var­dı­ğı­mız­da ben bi­li­rim sa­na ya­pa­ca­ğı­mı” Dİ­YA­LOG KUR­MA­YI: “Sa­na bir şey sor­du­ğum­da ce­vap ver!!..” “Ne söy­le­ye­yim an­ne?” “Sus!! Ba­na ce­vap ver­me!!!” TIP BİL­Gİ­LE­Rİ­Nİ: “Göz­le­ri­ni şa­şı ya­par­ken bir gün öy­le ka­lı­ve­re­cek­sin, gö­re­cek­sin gü­nü­nü!” OL­GUN OL­MA­YI: “Bu ta­ba­ğın hep­si­ni bi­tir­mez­sen as­la bü­yü­ye­mez­sin.” BİL­GE­Lİ­Ğİ: “Be­nim ya­şı­ma gel de an­lar­sın o za­man.” VE... ADA­LE­Tİ: “Bir gün se­nin de ço­cuk­la­rın ola­cak... İn­şal­lah on­lar da sa­na se­nin şim­di ba­na yap­tık­la­rı­nı ya­par­lar... Ni­nem di­yor ki: Genç ağa­ya hiz­met, az­gın ata tı­mar zor­dur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT