BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ban­cı ba­sı­nın Ih­la­ra key­fi

Ya­ban­cı ba­sı­nın Ih­la­ra key­fi

Tür­ki­ye’de gö­rev ya­pan, ya­ban­cı te­le­viz­yon ka­nal­la­rı, rad­yo, ha­ber ajan­sı ve ga­ze­te­le­rin tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan ba­sın he­ye­ti, Ak­sa­ray’da­ki Ih­la­ra Va­di­si’ni gez­di.Tür­ki­ye’de gö­rev ya­pan, ya­ban­cı te­le­viz­yon ka­nal­la­rı, rad­yo, ha­ber ajan­sı ve ga­ze­te­le­rin tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan ba­sın he­ye­ti, Ak­sa­ray’da­ki Ih­la­ra Va­di­si’ni gez­di. Baş­ba­kan­lık Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce baş­la­tı­lan “Ya­ban­cı Med­ya Yo­luy­la Tür­ki­ye’nin Ta­nı­tı­mı Pro­je­si” çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen ge­zi prog­ra­mı­na ka­tı­lan, Rus­ya, İn­gil­te­re, İran, İtal­ya, Fas, Azer­bay­can, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti, Lüb­nan ve Mı­sır’dan res­mi ha­ber ajans­la­rı, te­le­viz­yon ka­nal­la­rı, rad­yo ve ga­ze­te­le­rin tem­sil­ci­le­ri Ak­sa­ray’ın Gü­zel­yurt il­çe­si­ne gel­di. Bu­ra­da Gü­zel­yurt Kay­ma­ka­mı Ra­ma­zan Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan ba­sın he­ye­ti, ilk ola­rak Ka­pa­dok­ya’nın önem­li tu­rizm böl­ge­le­ri ara­sın­da yer alan Gü­zel­yurt sı­nır­la­rı için­de­ki Ih­la­ra Va­di­si’ni gez­di. Baş­ba­kan­lık Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü En­for­mas­yon Dai­re Baş­ka­nı Hü­se­yin To­pal, Tür­ki­ye’de yer­le­şik 200’e ya­kın ya­ban­cı ba­sın tem­sil­ci­si­nin gö­rev yap­tı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT