BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU HAFTA

BU HAFTA

> Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan ay­nı za­man­da şa­ir olan 26’sı­nın bi­rer şi­iri­nin Türk­çe, İn­gi­liz­ce ve Arap­ça ter­cü­me­le­rin­den olu­şan “Şii­rin Sul­tan­la­rı” ser­gi­si 4 Ka­sım­da Çı­ra­ğan Pa­la­ce Kem­pins­ki Otel’de açı­la­cak. Prof. Dr. İs­ken­der Pa­la ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ser­gi 16 Ara­lık’a ka­dar gö­rü­le­bi­le­cek.kultur.sanat@tg.com.tr >> SER­Gİ: > Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan ay­nı za­man­da şa­ir olan 26’sı­nın bi­rer şi­iri­nin Türk­çe, İn­gi­liz­ce ve Arap­ça ter­cü­me­le­rin­den olu­şan “Şii­rin Sul­tan­la­rı” ser­gi­si 4 Ka­sım­da Çı­ra­ğan Pa­la­ce Kem­pins­ki Otel’de açı­la­cak. Prof. Dr. İs­ken­der Pa­la ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ser­gi 16 Ara­lık’a ka­dar gö­rü­le­bi­le­cek. > Mer­sin Dev­let Re­sim ve Hey­kel Mü­ze­si’nde Türk­ler’in Avus­tral­ya’ya gö­çü­nün 40 yı­lı aşan öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı “İş­çi ola­rak gel­dik, va­tan­daş ola­rak kal­dık” ad­lı fo­toğ­raf ser­gi­si 6 Ka­sı­ma ka­dar ge­zi­le­bi­lir. > İF­SAK Fo­toğ­raf Gün­le­ri kap­sa­mın­da Meh­met Tur­gul’un İs­tan­bul fo­toğ­raf­la­rı Ta­rık Za­fer Tu­na­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de gö­rü­le­bi­lir. >> OYUN: > An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su’nun ye­ni oyu­nu “Genç Os­man”, yarın Bü­yük Ti­yat­ro’da sah­ne­le­ne­cek. > Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su’nun, “De­li İb­ra­him” ad­lı oyu­nu yarın sa­at 20.30’da se­yir­ciy­le bu­lu­şa­cak. > Ada­na Dev­let Ti­yat­ro­su, ya­rın “Zi­ya­ret­çi” ad­lı oyu­nun prö­mi­ye­ri ya­pa­cak. Oyun, 5-6 Ka­sım­da da iz­le­ne­bi­le­cek. >> ŞEN­LİK: 8 Ka­sım’da Emi­nö­nü’n­de Me­de­ni­yet Ge­çit­le­ri, Han ve Pa­saj Şen­li­ği ya­pı­la­cak. Et­kin­lik­te Emi­nö­nü’nde­ki Ye­ni Han keş­fe­di­le­cek. >> PA­NEL: İstanbul Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü kon­fe­rans sa­lo­nun­da, 8 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü, sa­at 16:00’da Ha­ti­ce Ak­su’nun “Nus­re­ti­ye Ca­mii ve Süs­le­me­le­ri” ko­nu­lu Os­man­lı Süs­le­me Sa­na­tı kon­fe­ran­sı ta­kip edi­le­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT