BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yahya Kemal mezarı başında yâd edildi

Yahya Kemal mezarı başında yâd edildi

Şa­ir Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı, bir grup ede­bi­yat­çı ta­ra­fın­dan ölü­mü­nün 50. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Aşi­yan Me­zar­lı­ğı’nda­ki kab­ri ba­şın­da yâd edil­di.Şa­ir Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı, bir grup ede­bi­yat­çı ta­ra­fın­dan ölü­mü­nün 50. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Aşi­yan Me­zar­lı­ğı’nda­ki kab­ri ba­şın­da yâd edil­di. Kur’an-ı ke­rim oku­nup ve du­ala­rın edil­di­ği ih­ti­fa­le, Prof. Dr. Ka­zım Ye­tiş, Prof. Dr. Ab­dul­lah Uç­man, Prof. Dr. Fa­tih An­dı, Prof. Dr. Se­ma Uğur­can, Prof. Dr. Mus­ta­fa Tah­ra­lı, Prof. Dr. Bel­kıs Gür­soy, Prof. Dr. Se­ma­hat Yük­sel, Doç. Dr. Ali Şük­rü Ço­ruk, Dr. Ay­dın Yük­sel, ya­zar­lar Hü­da­ven­di­gar Onur ve Meh­met Nu­ri Yar­dım ile üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT