BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çocuklar geleceğimizdir

Çocuklar geleceğimizdir

Çocuk­lar her mil­le­tin ge­le­ce­ği­dir. Türk mil­le­ti için de ay­nı. Son gün­ler­de, bir­çok olay­da ço­cuk­la­rın yaş­la­rı­na ya­kış­maz ve teh­li­ke­li bi­çim­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı üzün­tüy­le gör­dük.Çocuk­lar her mil­le­tin ge­le­ce­ği­dir. Türk mil­le­ti için de ay­nı. Son gün­ler­de, bir­çok olay­da ço­cuk­la­rın yaş­la­rı­na ya­kış­maz ve teh­li­ke­li bi­çim­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı üzün­tüy­le gör­dük. Ka­nun­lar re­şit ol­ma­yan genç­le­rin ba­zı olay­lar­da so­rum­lu tu­tul­ma­ma­sı­nı ön gö­rür. Bu an­la­yış is­te­yen, ço­cuk­la­rı teh­li­ke­ye ata­bil­sin için de­ğil­dir. Bu es­nek­lik ka­za­ra ola­bi­le­cek bir du­rum­da, ta­ze be­den­ler, ha­ya­tı­nın ba­şın­da suç­lu dam­ga­sı ye­me­sin için­dir. Kar­ga­şa­nın en teh­li­ke­li­si te­rör­de, ço­cuk­la­rı so­ka­ğa dök­me­ye gay­ret, son de­re­ce teh­li­ke­li­dir. Hat­ta on­la­rı ba­zı men­fa­at­ler­le kan­dır­mak tam bir ço­cuk is­tis­ma­rı­dır. Bu­gün böy­le ken­di kom­şu­la­rı­nın ço­cuk­la­rı­nı po­li­sin önü­ne iten­ler, gün ge­lir on­la­rın an­ne ba­ba­la­rı­nı da ate­şin içi­ne at­mak­ta te­red­düt et­me­ye­cek­ler. Ai­le­den so­rum­lu dev­let ba­ka­nı­nın, son ko­nuş­ma­la­rı ile bi­raz­cık ol­sun fe­rah­la­dık. Olay­lar­dan ko­ru­ya­ma­dık­la­rı ev­lat­la­rı için an­ne ba­ba­lar dev­le­te he­sap ve­re­cek, yap­mı­yor ve­ya ya­pa­mı­yor­lar­sa ve­la­yet hak­la­rı alı­na­cak­tır. Ço­cuk­la­rın sı­kın­tı­sı te­rör­le de sı­nır­lı de­ğil. Bir an­ne ba­ba, ço­cu­ğun­da­ki olum­suz du­rum­la­rı ön­le­ye­mi­yor­sa, dev­le­te ge­lip ha­ber ver­me­li­dir. Ay­rı­lan an­ne ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rı­nın ço­ğu ne­re­dey­se so­kak­lar­da bü­yü­me­ye mah­kum ha­le dü­şü­yor. Bu­nu dev­let sı­kı ta­ki­be al­ma­lı­dır. Ma­ale­sef sa­yı­la­rı art­mak­ta olan gen­ce­cik ti­ner­ci top­lu­lu­ğu ar­tış gös­te­ri­yor. Bun­la­rı top­lu­ma ka­zan­mak için ba­kan­lık ye­ni ve ke­sin adım­la­rı at­ma­lı. Böy­le il­gi­ye muh­taç ço­cuk­la­rı sa­de­ce ye­dir­mek ve ba­rın­dır­mak yet­mez. Yi­ne ba­kan­lık ku­ru­luş­la­rı ça­tı­sı al­tın­da, öğ­re­ti­min ya­nın­da eği­tim de ve­ril­me­li. Çe­şit­li mes­lek ve ta­rım ko­nu­la­rın­da uy­gu­la­ma­lı ça­lış­ma­lar­la, ço­cuk­la­rın ken­di­le­ri­ne gü­ven­le­ri sağ­lan­ma­lı. Top­lum sı­ra dı­şı dav­ra­nış­la­rı olan­la­rı ev­la­dı da ol­sa dev­le­te bil­dir­me­li. Bil­dir­me­yen ve­li­ler uya­rıl­ma­lı ve hat­ta zor­lan­ma­lı. Be­ni zor­la­ya­maz­sı­nız di­yen­ler­den der­hal ve­la­yet alın­ma­lı. Dev­let bu işi ba­şar­ma­ya Ana­ya­sal ola­rak da mec­bur­dur. İs­tik­ba­li­miz ve is­tik­la­li­mi­zin de­va­mı için şart­tır. Ar­jan­tin’de se­ne­ler ön­ce­si ti­ner­ci­ler için ya­pı­lan bir mil­yo­na ya­kın im­ha ci­na­ye­ti, ne ge­le­nek­le­ri­mi­ze ne de inanç­la­rı­mı­za uy­maz. Ya­ni bu teh­li­ke­yi kay­na­ğın­da, bü­yü­me­den ve in­san­ca ön­le­mek mil­li gö­re­vi­miz­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT