BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın­lar fi­zik­sel, er­kek­ler psi­ko­lo­jik bas­kı gö­rü­yor!

Ka­dın­lar fi­zik­sel, er­kek­ler psi­ko­lo­jik bas­kı gö­rü­yor!

Sığınma evlerinde ka­lan ka­dın­la­rın şiddet, er­kek­le­rin ise psi­ko­lo­jik bas­kı so­nu­cu ev­le­ri­ni ter­k et­tik­le­ri or­ta­ya çık­tı> KONYA 2001’de hizmete giren Erkek Sığınma Evi’nden 3 bin kişi faydalandı. Şef­kat-Der Ge­nel Baş­ka­nı Hay­ret­tin Bu­lan, mağ­dur va­tan­daş­la­ra fay­da­lı ola­bil­mek için 1995 yı­lın­da Ka­dın Sı­ğın­ma Evi’ni, 2001 yı­lın­da ise Er­kek Sı­ğın­ma Evi’ni fa­ali­ye­te ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu­gü­ne ka­dar 9 bin ka­dı­nın Sı­ğın­ma Evi’ne gel­di­ği­ni be­lir­ten Bu­lan, “En çok şid­de­te ma­ruz ka­lan ka­dın­lar yar­dım ta­lep edi­yor. Ka­dın­lar eko­no­mik ve psi­ko­lo­jik ola­rak çök­müş hal­de ge­li­yor” de­di. 12 BİN KİŞİ FAYDALANDI Ka­dın­la­rın ya­nı sı­ra ken­di­le­ri­ne ge­len ta­lep doğ­rul­tu­sun­da er­kek mağ­dur­la­rın da yar­dı­mı­na koş­tuk­la­rı­nı ifa­de eden Bu­lan, “Bu­gü­ne ka­dar top­lam 12 bin er­kek, ka­dın ve ço­cuk sı­ğın­ma ev­le­rin­de kal­dı” dedi. Sı­ğın­ma ev­le­rin­de ka­lanlar ara­sın­da bir araş­tır­ma yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Bu­lan, “Ka­dın­lar fi­zik­sel, er­kek­ler ise psi­ko­lo­jik şid­de­te uğ­ru­yor. Er­kek­ler ara­sın­da da fi­zik­sel şid­de­te uğ­ra­yan­lar var. An­cak ka­dın­la­ra oran­la bu sa­yı çok az. Bi­ze sı­ğı­nan er­kek­ler, eş­le­ri ta­ra­fın­dan hor­lan­dı­ğı için bu du­ru­ma da­ha faz­la da­ya­na­ma­yıp ev­le­rin­den uzak­la­şı­yor. “Yi­ne mi iş bu­la­ma­dın?”, “Sen ne bi­çim er­kek­sin”, “Mil­le­tin ko­ca­la­rı eş­le­ri­ne her şey alı­yor” gi­bi eko­no­mik do­yum­suz­luk yu­va yı­kı­mı­na se­bep olu­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT