BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ro­bin­son C­rouse’un ya­şa­dı­ğı yer bu­lun­du

Ro­bin­son C­rouse’un ya­şa­dı­ğı yer bu­lun­du

Ro­bin­son Crouse ro­ma­nı­na esin kay­na­ğı olan Ale­xan­der Sel­kirk ad­lı İs­koç de­niz­ci­nin, mahsur kaldığı adada yaşadığına dair deliller bulunduPost-­Me­di­e­val Arc­ha­e­o­logy der­gi­si­nin ha­be­rin­e göre, ar­ke­o­log­la­rın, 1700’lü yıl­la­rın ba­şın­da Alexander Sel­kirk’ün mah­sur kal­dı­ğı a­da­da ge­len ge­mi­le­ri gör­mek i­çin bir de­re­nin ke­na­rı­na i­ki ba­rı­nak in­şa et­ti­ği­ne da­ir iz­ler ve o dö­ne­me a­it ba­zı de­niz­ci­lik a­let­le­ri bul­duk­la­rı be­lir­til­di. Da­ni­el Defo­e’nun Ro­bin­son C­rou­se’u ya­zar­ken, 1709 yı­lın­da Şi­li’nin ba­tı­sın­da­ki bir Pa­si­fik a­da­sın­da yıl­lar­ca mah­sur kal­dık­tan son­ra kur­ta­rı­lan de­niz­ci­nin ha­ya­tın­dan e­sin­len­di­ği­ne i­na­nı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT