BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memleketten insan manzaraları

Memleketten insan manzaraları

Tra­fi­ğin olan­ca hı­zıy­la ak­tı­ğı Va­li­lik bi­na­sı önün­de­ki Ka­ra­isa­lı Cad­de­si’ne ara­cıy­la çı­kan en­gel­li va­tan­daş, 2 ço­cu­ğu­nu da can­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak ara­cın ar­ka­sın­da­ki san­dı­ğın üze­ri­ne oturt­tu.Ölümüne yolculuk > Fa­tih Ke­çe ADA­NA İHA Tra­fi­ğin olan­ca hı­zıy­la ak­tı­ğı Va­li­lik bi­na­sı önün­de­ki Ka­ra­isa­lı Cad­de­si’ne ara­cıy­la çı­kan en­gel­li va­tan­daş, 2 ço­cu­ğu­nu da can­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak ara­cın ar­ka­sın­da­ki san­dı­ğın üze­ri­ne oturt­tu. Ölü­me da­ve­ti­ye çı­ka­rır­ca­sı­na tra­fik­te sey­re­den araç, çev­re­de­ki va­tan­daş­lar gi­bi po­lis­le­rin de şaş­kın ba­kış­la­rı ara­sın­da yo­lu­na de­vam et­ti. En­gel­li va­tan­da­şın teh­li­ke­li yol­cu­lu­ğu gö­ren­le­ri şa­şırt­tı. Sokakta bez değiştirdi Şan­lı­ur­fa’da bir ka­dın, şeh­rin en iş­lek cad­de­le­rin­den bi­ri olan Top­çu Mey­da­nı’nda, park eden araç­la­rın ya­nı ba­şı­na ya­tır­dı­ğı ço­cu­ğu­nun be­zi­ni böy­le de­ğiş­tir­di. Çev­re­de­ki araç tra­fi­ği­ni ve me­rak­lı ba­kış­la­rı umur­sa­ma­dan be­zi de­ğiş­ti­ren an­ne­nin ra­hat ta­vır­la­rı dik­kat çe­ki­ciy­di. Yo­la sırt üs­tü ya­tı­rı­lan yav­ru ise bir müd­det son­ra so­ğu­ğun et­ki­siy­le ağ­la­ma­ya baş­la­dı. Da­ha son­ra ço­cu­ğu­nu ku­ca­ğı­na alan an­ne şeh­rin ara so­kak­la­rın­da izi­ni kay­bet­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT