BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Palin’e telefon şakası

Palin’e telefon şakası

Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin, bir ko­med­ye­nin şa­ka­sı­na kur­ban git­ti.Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin, bir ko­med­ye­nin şa­ka­sı­na kur­ban git­ti. Ko­med­yen Marc-An­to­ine Au­det­te, Pa­lin’i te­le­fon­la ara­ya­rak ken­di­si­ni Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Nic­ho­las Sar­kozy ola­rak ta­nıt­tı ve Fran­sız ak­sa­nıy­la ko­nuş­tu. AVA ÇIKALIM Sar­kozy ro­lün­de­ki ko­med­yen, Pa­lin’e bir­lik­te ava çık­ma­la­rı­nı tek­lif et­ti. Pa­lin de bu­nun eğ­len­ce­li ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ko­nuş­mada si­ya­si bek­len­ti­le­ri­ni de or­ta­ya se­ren Pa­lin, ken­di­si­ni ne za­man baş­kan ola­rak gö­re­bi­le­ce­ği so­ru­su­na gü­le­rek “bel­ki 8 yıl için­de” ce­va­bı­nı ver­di. Ko­med­ye­nin ken­di­si­ni ta­nıt­ma­sı ve Pa­lin’in şa­ka­lan­dı­ğı­nı an­la­dık­tan son­ra te­le­fo­nu yar­dım­cı­sı­na ver­me­siy­le so­na er­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT