BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı: Pa­ra her yer­de ka­za­nı­lır ö­nem­li o­lan e­kip ru­hu

Sa­ban­cı: Pa­ra her yer­de ka­za­nı­lır ö­nem­li o­lan e­kip ru­hu

Ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­ma­sı­nın 30. yı­lı­nı kut­la­yan Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, ça­lış­tı­ğı e­kip­le gu­rur duy­du­ğu­nu söy­le­diNE­ŞE­Lİ KUT­LA­MA Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­ma­sı­nın 30. yıl­ dö­nü­mü pas­ta­sı­nı, Hol­ding CE­O’su Ah­met Dör­dün­cü, Tak­vi­ye Mal­ze­me­le­ri ve O­to­mo­tiv G­rup Baş­ka­nı Tur­gut U­zer ve B­ri­sa yö­ne­ti­ci­le­riy­le kut­la­dı. Kut­la­ma tö­re­ni, ol­duk­ça sı­cak bir or­tam­da ger­çek­leş­ti. Saban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı’nın, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­ma­sı­nın 30’un­cu yı­lı Bri­sa’da ke­si­len pas­ta ile kut­lan­dı. Sa­ban­cı Hol­ding CE­O’su Ah­met Dör­dün­cü, Las­tik, Tak­vi­ye Mal­ze­me­le­ri ve Oto­mo­tiv Grup Baş­ka­nı Tur­gut Uzer ile Bri­sa yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Gü­ler Sa­ban­cı, “Pa­ra her yer­de ka­za­nı­la­bi­lir. Önem­li olan, ar­ka­na dö­nüp bak­tı­ğın­da, bir ta­kı­mın par­ça­sı ol­mak, gu­rur du­ya­bi­le­ce­ğin bir ekip­le ça­lış­mış ol­mak­tır” di­ye ko­nuş­tu. Geç­miş 30 yı­la bak­tı­ğın­da en önem­li ko­nu­nun ekip ru­hu ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Gü­ler Sa­ban­cı, şun­la­rı söy­le­di: “Pa­ra her za­man her yer­de ka­za­nı­la­bi­lir an­cak önem­li olan kim­ler­le ça­lı­şıl­dı­ğı, ya­ni bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­nız eki­bi­ni­zin kim­ler ol­du­ğu­dur. Ar­ka­ma dö­nüp baktığım­da, bir ta­kı­mın par­ça­sı ol­mak, gu­rur du­ya­bi­le­ce­ğim bir ekip ile ça­lış­mak be­nim için önem­li­dir. Bu ekip­te 30 yıl­dır ça­lış­mak­tan her za­man gu­rur duy­dum. Las­sa zor dö­nem­ler ge­çi­re­rek bu­güne gel­di. Bu­gün bu eki­bin sa­ye­sin­de Las­sa sa­pa­sağ­lam dim­dik ayak­ta. Sı­kın­tı­lı za­man­lar ka­dar coş­ku­lu, he­ye­can­lı, ke­yif­li ba­şa­rı­la­rı da hep be­ra­ber bu ekip­le ya­şa­dık.” 1 KA­SIM ÇOK Ö­NEM­Lİ GÜN Gü­ler Sa­ban­cı ko­nuş­ma­sın­da, 1 Ka­sı­mın ken­di­si i­çin çok ö­nem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şöy­le de­vam et­ti: “1 Ka­sım be­nim i­çin çok ö­nem­li bir gün. Be­nim Las­sa’da, bu bi­na­da, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğım ilk gün” de­di
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT