BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nük­le­er­de ya­pım süreci 2009’da baş­la­ya­cak

Nük­le­er­de ya­pım süreci 2009’da baş­la­ya­cak

Ener­ji­de kri­tik yıl ol­ma­sı bek­le­nen 2009’da arz gü­ven­li­ği­nin ar­tı­rı­la­rak ya­tı­rım­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. 2009 yı­lı prog­ra­mı­na gö­re ta­lep yö­ne­ti­mi­ne yö­ne­lik ye­ni ted­bir­ler­le elek­trik ta­lep ar­tı­şı­nın sı­nır­lan­ma­sı, mev­cut elekt­rik arz im­kan­la­rı­nın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ve ge­niş­le­til­me­si he­def­le­ni­yor.Ener­ji­de kri­tik yıl ol­ma­sı bek­le­nen 2009’da arz gü­ven­li­ği­nin ar­tı­rı­la­rak ya­tı­rım­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. 2009 yı­lı prog­ra­mı­na gö­re ta­lep yö­ne­ti­mi­ne yö­ne­lik ye­ni ted­bir­ler­le elek­trik ta­lep ar­tı­şı­nın sı­nır­lan­ma­sı, mev­cut elekt­rik arz im­kan­la­rı­nın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ve ge­niş­le­til­me­si he­def­le­ni­yor. Nük­le­er güç san­tra­li ya­pı­mı ko­nu­sun­da ya­rış­ma sü­re­ci­nin ta­mam­la­na­rak ya­pım sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı­na ka­rar ve­ri­len prog­ra­ma gö­re, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak po­tan­si­ye­li­ni be­lir­le­me, ge­liş­tir­me ve yay­gın­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam ede­cek. Af­şin-El­bis­tan C ve ter­mik san­tral­le­ri­nin ya­pı­mı­na iliş­kin ya­rış­ma sü­re­ci baş­la­tı­la­cak. Ener­ji özel­leş­tir­me­le­ri ise de­vam ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT