BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TO­Kİ Dis­ney­land için ikin­ci iha­le­ye çı­kı­yor

TO­Kİ Dis­ney­land için ikin­ci iha­le­ye çı­kı­yor

Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Hal­ka­lı’da yap­tı­rı­la­cak “ulus­la­ra­ra­sı do­ğa ve eğ­len­ce par­kı”nın iha­le­si­nin ikin­ci aşa­ma­sı, bu­gün ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Hal­ka­lı’da yap­tı­rı­la­cak “ulus­la­ra­ra­sı do­ğa ve eğ­len­ce par­kı”nın iha­le­si­nin ikin­ci aşa­ma­sı, bu­gün ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. İkin­ci aşa­ma­ya, 9 Ekim­de ya­pı­lan iha­le­de tek­lif ve­ren 3 fir­ma ka­tı­la­cak. TO­Kİ’nin An­ka­ra Bil­kentte bu­lu­nan mer­kez bi­na­sın­da sa­at 14.00’de ya­pı­la­cak iha­le­de TO­Kİ, As­tay ve Özyazıcı ortaklığı; Biat İnşaat-Ak­dağ­lar-Eko Teks ve Tür­ker­ler-Makro İnş.-Durmaz İnşaat ortaklıkları ile pazarlık edecek. Top­lam 1.4 mil­yon met­re ka­re­lik ara­zi­nin 1 mil­yon 241 bin met­re ka­re­lik bö­lü­mü­ne do­ğa ve eğ­len­ce par­kı ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Ara­zi­nin do­ğa ve eğ­len­ce par­kı ala­nı ola­rak ay­rı­lan bö­lü­mü dı­şın­da­ki alan­la­ra, 20 bin ci­va­rın­da lüks ko­nut ve iş mer­kez­le­ri ya­pı­la­cak. Pro­je kap­sa­mın­da­ki park­lar, ha­vuz­lar, si­ne­ma­lar, ka­fe­ler, bü­fe­ler, eğ­len­ce ve kül­tür alan­la­rı, iha­le­yi ka­za­nan fir­ma ta­ra­fın­dan be­del­siz ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT