BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Bir ay son­ra ara­lık! Ya­ni kış res­men gi­ri­yor. Ezberlediniz ama tekrarlayalım: İ­şa­ret ve i­şa­ret­çi­le­re dik­kat et­me­niz, yanınızda ta­koz, çek­me ha­la­tı ve zin­cir bu­lun­dur­manız ö­nem­le arz o­lu­nur.OTO DÜNYASI İNAN AR­VAS Ara­ba­nızı kı­şa hazırlayın ZEHİR SOLUMAYIN Eg­zoz ka­çak­la­rı ara­cın ve­ri­mi­ni dü­şü­rür, kal­dı ki dö­şe­me­de­ki de­lik­ler­den içe­ri gaz sı­za­bi­lir. Bu me­ret en azın­dan baş ağ­rı­sı ya­par, ka­pa­lı alan­lar­da ya­ka­lar­sa ina­nın öl­dü­re­bi­lir. Çü­rü­me var­sa at­la­ma­yın en azın­dan o kıs­mı ye­ni­le­tin. Odun kö­mür al­dı­nız mı ba­ca­la­ra bak­tı­nız mı bil­mem ama ara­ba­nı­zı da kı­şa ha­zır­la­sa­nız iyi ya­par­sı­nız. Ha­ni öy­le uzun boy­lu te­laş­lan­ma­nı­za da ge­rek yok, ufak ted­bir­ler­le kı­şı ha­sar­sız at­lat­ma­ya ba­kın. Evet ara­ba­lar ka­zak ye­lek at­kı be­re is­te­mez ama so­ğuk­tan da hiç haz­zet­mez­ler. Aya­zı ye­di­ği ilk ak­şam akü­nüz, gıv­gıv­la­ma­ya baş­la­ya­bi­lir. Si­ze gi­din ye­ni bir akü alın di­yen yok ama saf su­yu­nu ta­mam­la­ya­rak ku­tup baş­la­rı­nı te­miz­le­ye­rek (azı­cık gres ya­ğı sür­me­niz­de de ya­rar var) akü­nüz­den da­ha faz­la is­ti­fa­de ede­bi­lir­si­niz. MOTOR KAPRİSİ Ha­va­la­rın so­ğu­ma­sı ile bir­lik­te mo­to­ru­nuz da naz­la­na­bi­lir. Mo­tor en zi­ya­de ilk ha­re­ket­te zor­la­nır, bu­nu rö­lan­ti ve avans aya­rı yap­tı­ra­rak ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Bu­ji ve pla­tin­le­ri de (pla­tin­li ara­ba kal­dı mı bil­mem) göz­den ge­çi­rin. Eh bu ara­da ya­kıt fil­tre­le­ri­ni de­ğiş­tir­se­niz hat­ta de­po­ya buz ön­le­yi­ci ka­tık koy­sa­nız iyi eder­si­niz. Ak­lı­nız­da ol­sun ar­tık ben­zi­ni di­bi­ne ka­dar kul­lan­mak­tan vaz­ge­çin. Ha­va fil­tre­si­ni te­miz­le­mek ko­lay ama za­ten fil­tre de­di­ğin pa­ha­lı bir şey de­ğil vak­ti gel­diy­se de­ğiş­ti­rin içi­niz ra­hat et­sin. Es­ki ara­ba­lar için emiş ağ­zı­nı kış aya­rı­na ge­ti­rin, ter­mos­tat­la­rı ka­lo­ri­fer­le­ri göz­den ge­çi­rin. Yağ çu­bu­ğu­na da bir el at­mak­ta fay­da var, vak­ti gel­miş­se de­ğiş­ti­rin git­sin. HUYUNA SUYUNA Ama en önem­li­si rad­ya­tör su­yu... Ma­lum so­ğut­ma sis­te­mi do­nar­sa mo­tor blo­ğu­na da ha­sar ve­re­bi­lir. Ge­nel­de an­tif­riz ila­ve­si unu­tul­maz ama ila­ve et­mek­le iş bit­mez. Sis­tem için­de­ki su iki yıl­da bir ta­ma­men de­ğiş­ti­ril­mez­se za­man­la kıp­kır­mı­zı pas ke­ser. Sı­vı için­de­ki ta­ne­cik­ler git­gi­de bü­yür ve ka­nal­la­rı tı­kar. Su, devr-i da­im ya­pa­ma­dı­ğı için ha­ra­ret baş­lar. Kış gü­nü ha­ra­ret ya­pan bir ara­ba da hiç çe­kil­mez hani, rad­ya­tör sö­kü­le­cek pe­tek­ler şiş­le­ne­cek, bir sü­rü gai­le... İyi­si mi iki yıl da bir su­yu ta­ma­men tah­li­ye edin, sil baş­tan te­miz­le­yip (ya­rı su ya­rı an­tif­riz) dol­duruverin. Bu ara­da ha­tır­la­ta­lım ara­ba­dan çı­kan an­tif­riz­li su tam bir ze­hir­dir, sa­kın ola top­ra­ğa su­ya sal­ma­yın bö­cek­le­rin ba­lık­la­rın ahı­nı al­ma­yın. Bu ara­da ke­lep­çe­le­rin ve hor­tum­la­rın sı­kı ve sız­dır­maz ol­du­ğu­na da dik­kat edin. Ka­yış de­ğiş­tir­mek için il­la kop­ma­sı­nı bek­le­me­yin, ke­nar­la­rı çat­la­mış es­nek­li­ği­ni kay­bet­miş ka­yış­la­rı acı­ma­dan sö­kün atın ye­ni­si ile de­ğiş­ti­rin. Cam si­le­cek­le­ri ucuz ve de­ğiş­tir­me­si ba­sit ol­du­ğun­dan ola­cak pek dik­ka­te alın­maz. Hal­bu­ki te­miz bir cam ve ber­rak bir gö­rüş ne ka­dar önem­li­dir. Fıs­ki­ye ağız­la­rı­nı da bir top­lu iğ­ne ile aça­bi­lir­si­niz. Ak­lı­nız­da ol­sun buz­lan­ma ile las­tik­ler ca­ma ya­pı­şıp ko­pa­bi­lir. Ak­şam­la­rı si­le­cek­le­ri kal­dı­ra­rak bu­nu ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Ba­ga­ja da bir buz ka­zı­yı­cı ile iki zin­cir atın Al­lah muh­taç et­me­sin. GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN Ya­zın da önem­li ama kı­şın lam­ba­la­rın ça­lış­tık­la­rın­dan emin ol­ma­lı­sı­nız. Lam­ba­lar ge­nel­de ya­nar ama kir­den pas­tan ken­di­le­ri­ni bi­le ay­dın­la­ta­maz­lar. Bun­la­rı si­lip te­miz­le­mek­ten erin­me­yin. Ve gel­dik en mas­raf­lı kıs­mı­na... Dört ye­ni las­tik fi­lan li­ra... Ba­la­ta­lar ona ke­za... Bun­lar el­bet­te büt­çe­ni­zi zor­la­ya­bi­lir. An­cak unut­ma­yın ki en pa­ha­lı ba­kım­lar ka­za­lar­dan son­ra ya­pı­lır ve ca­nı­nı­zı sı­ka­bi­lir. Eğer las­tik diş­le­ri dört mi­li­min al­tı­na düş­tüy­se va­kit gel­miş de­mek­tir, hat­ta ken­di­ni­ze bir iyi­lik ya­pın kış las­ti­ği te­da­rik­le­yin. Fren ayar­sız­lık­la­rı ge­nel­de his­se­di­lir, bir ta­ra­fa çek­me ya­pı­yor­sa ve cı­zır­tı var­sa us­ta­nı­za gös­te­rin. Ay­na­lar çi­zi­lir­se mas­raf ar­tar, er­ken dav­ra­nın cüz­da­nı­nı­zı çiz­dir­me­yin. Yo­lu­nuz açık ol­sun... Fa­rı­nız da! An­ti­ka oto­mo­bil­ler mü­za­ye­de­ye çı­kı­yor Kla­sik oto­mo­bil der­gi­si TR Clas­sic Car, 23 Ka­sım 2008 Pa­zar gü­nü, İs­tan­bul Eti­ler’de­ki Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Uçak­sa­var Kam­pu­sü’nde, Kla­sik Oto­mo­bil Mü­za­ye­de­si or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­re­cek. 100’ü aş­kın an­ti­ka ve kla­sik oto­mo­bil açık ar­tır­ma usu­lü ile sa­tı­şa çı­ka­rı­la­cak. Mü­za­ye­de­de 1915 - 1986 yıl­la­rı ara­sın­da üre­ti­len Ford’dan Chev­ro­let’ye, Mer­ce­des’ten Ca­dil­lac’a, Old­smo­bi­le’den Bu­ick’e ka­dar var­lı­ğı­nı bu­gün de de­vam et­ti­ren ya da oto­mo­tiv dün­ya­sın­da ta­rih ol­muş mar­ka ile pick-up’tan ya­rış oto­mo­bil­le­ri­ne ka­dar çe­şit­li mo­del­de an­ti­ka ve kla­sik araç, açık ar­tır­ma so­nu­cun­da ye­ni sa­hip­le­ri ile bu­lu­şa­cak. Pe­uge­ot 308 tü­ke­tim re­ko­ru kır­dı Pe­uge­ot 308 1.6 l HDi 6 ile­ri vi­tes­li mo­de­li ile Gü­ney Af­ri­ka’da bir de­po ya­kıt­la 1.689.7 km kat ede­rek ye­ni bir tü­ke­tim re­ko­ru kı­rıl­dı. 2008 yı­lı­nın Ni­san ayın­da Tür­ki­ye’de ya­pı­lan tü­ke­tim tes­ti da­hi­lin­de Pe­uge­ot’nun 5 ile­ri ma­nu­el ve 6 ile­ri oto­ma­tik şan­zı­ma­nı­na sa­hip iki 308 1.6 HDi 110 bg mo­de­li or­ta­la­ma 3.5 lit­re/100 km ci­va­rın­da tü­ke­tim­le İs­tan­bul’dan An­tal­ya’ya gi­dip dön­müş­ler­di. 1393 ki­lo­met­re­lik bu test­te ma­nu­el şan­zı­man­lı 308 1.6 HDi, 100 ki­lo­met­re­de or­ta­la­ma 3.59 lit­re mo­to­rin tü­ke­te­rek ba­şa­rı­lı bir so­nuç el­de et­miş, 6 ile­ri vi­tes­li oto­ma­tik şan­zı­ma­na sa­hip 1.6 HDi Au­to6R ise ay­nı yol­da ay­nı şart­lar­da da­ha da dü­şük bir ya­kıt tü­ke­ti­mi el­de ede­rek 100 ki­lo­met­re­de or­ta­la­ma sa­de­ce 3.45 lit­re mo­to­rin tü­ket­miş­ti. Proton Sa­ga ikin­ci de­fa en iyi Pro­ton’un, sa­tı­şa su­nu­lan ül­ke­ler­de en çok sa­tan Sa­ga mo­de­li, Au­to car As­ya ta­ra­fın­dan kü­çük Sdn/HB ka­te­go­ri­sin­de “2008 yı­lı­nın en iyi ara­cı ödü­lü”ne ikin­ci de­fa la­yık gö­rül­dü. İlk kez Au­to Show 2008 fua­rın­da oto­mo­bil se­ver­ler ile bu­lu­şan mo­del özel­lik­le fi­ya­tı ve dış gö­rü­nü­mü ile il­gi çek­miş­ti. 15.000 YTL baş­lan­gıç fi­ya­tı ola­rak sa­tı­şa su­nu­la­cak olan mo­de­lin fark­lı do­na­nım­la­rı mev­cut. Re­na­ult’dan kış avan­ta­jı Kış ka­pı­yı çal­ma­dan Re­na­ult araç sa­hip­le­ri­ne ca­zip avan­taj­lar su­nu­yor. 3 Ka­sım - 6 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da Re­na­ult Yet­ki­li Ser­vis­le­ri’nde tüm ba­kım­lar ve fix ser­vis pa­ket­le­rin­de yüz­de 20 in­di­rim sağ­la­nı­yor. Ay­rı­ca Elf mo­tor yağ­la­rın­da yüz­de 20 in­di­rim fır­sa­tı su­nu­lu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT